Overberg od A-Z

A-Z

Overberg od A-Z

A

Aktualni naslovi/telefonske številke
Vaši aktualni naslovi in telefonske številke so za nas zelo pomembni - zlasti v nujnih primerih. Prosimo, da šolo takoj obvestite o vseh spremembah.

"Sistem semaforja"
V vseh razredih uporabljamo "sistem semaforja". Če otroci ne upoštevajo pravil razreda in/ali šole, jih na semaforju premaknemo za eno stopnjo nižje. Tako je otrokom jasno, zakaj bodo morali, če večkrat motijo pouk, morda zapustiti razred in se učiti v drugem prostoru.

Ustavljanje/parkiranje pred vhodom v šolo
Upoštevajte pravilo o prepovedi ustavljanja. Ustavljanje/parkiranje pred šolskimi vrati in vhodom pri stojalih za kolesa predstavlja veliko nevarnost za naše učence. Zakaj? Vsak avtomobil ovira pogled otrok na cesto. Poleg tega manevrirajoči avtomobili ogrožajo učence. Prosimo, da ne zapirate dovozov prebivalcev. Prosimo, poskrbite, da otroci iz avtomobila izstopijo na pločniku.

Antolin
"Antolin" je spletna storitev (www.antolin.de), kjer učenci odgovarjajo na vprašanja o prebrani knjigi ali besedilih iz čitanke. Razredni učitelj otroke registrira in jim dodeli podatke za dostop. S programom lahko nato delajo tudi doma.

Študijske skupine
Študijske skupine so ustanovljene s finančno podporo Fördervereina z namenom spodbujanja nagnjenj, interesov in posebnih talentov naših učencev.

Skupščinska dvorana
Naša skupščinska dvorana je urejena v zgornjem nadstropju stare stavbe. V njej se odvijajo glavni dogodki našega šolskega življenja: V njej potekajo informativni večeri, študentsko gledališče, bogoslužje, dogodki za učence, učitelje in starše itd.

B

Spremljanje prvošolcev v šolo
Spremljanje prvošolcev v šolo v prvih tednih šolanja je zelo smiselno. Otroku morate podrobno razložiti pot v šolo (če je mogoče, še preden začne hoditi v šolo), vedno znova izbrati isto, varno (obvozno) pot, ga opozoriti na nevarna mesta in skupaj z njim vaditi pravilno ravnanje v prometu. Vodenje se običajno konča pri šolskih vratih.

Svetovanje na naši šoli
Svetovanje na naši šoli poteka na različne načine. Učenci dobijo pomoč in nasvete med poukom, po ocenjevanju učnih ciljev pa prejmejo povratne informacije za nadaljnje delo. Starši lahko po potrebi dobijo informacije v času tedenskih svetovalnih ur učiteljev ali na svetovalnih dnevih za starše. Vzpostavimo lahko tudi stik s Karitasovo svetovalno službo in regionalno šolsko svetovalno službo za okrožje Borken.

Nadzor zunaj pouka
Naši učenci so pod nadzorom od prihoda šolskih avtobusov (približno od 7.30). Za čas po pouku so na voljo možnosti varstva otrok v OGS in ÜMI (glej OGS, glej ÜMI).

Dopust / oprostitev pouka med šolskim časom
Dopust med šolskim časom je mogoč, npr. za poroke, obletnice, rojstva, smrti, hude bolezni, verske praznike in podobno. Prosimo, da prošnjo čim prej predložite razrednemu učitelju ali vodstvu šole oziroma se dogovorite za termin.

Gibanju prijazna šola
Naša šola je bila priznana kot "gibanju prijazna šola". Zavedamo se, da sta gibanje in učenje povezana. Zato dajemo velik pomen gibalnim odmorom med poukom ter možnostim za igro med odmori in v popoldanskem času. Naše šolsko dvorišče je opremljeno s številnimi vadbenimi površinami, plezališči in igrali. To nam omogoča, da poskrbimo za željo naših učencev po gibanju.

C

Računalnik
Učenci se morajo naučiti, kako razumno uporabljati računalnik, ter pridobljene spretnosti uporabljati razumno in odgovorno. Učenci uporabljajo učne programe za usposabljanje na različnih področjih učenja. V naši računalniški učilnici so na voljo računalniki z možnostjo dostopa do interneta. Medijski koncept naše šole prikazuje, kaj naj bi se otroci do konca osnovne šole naučili na računalniku.

D

Diskalkulija / diskalkulija
Nekateri učenci imajo posebne težave na področju matematike. Če učnih težav ni mogoče odpraviti z ukrepi splošne podpore (neposredno v razredu ali pri dopolnilnem pouku), se po posvetovanju s starši organizira dodatna podpora, če je to mogoče. Pokličejo se lahko tudi izvenšolski strokovnjaki (šolska psihološka svetovalnica, terapevti itd.). Informacije lahko dobite pri vodstvu šole.

E

Vpis v šolo
Naši novi učenci ne smejo priti v šolo nepripravljeni. Zato že dolgo pred začetkom pouka organiziramo dogodke (deloma v dogovoru z lokalnimi vrtci), ki zagotavljajo informacije in seznanjanje, npr: vpis v šolo in "tečaj za vpis v šolo" Stiki in izmenjava informacij z vrtci, obiski vrtčevskih skupin na naši šoli, popoldne pred poletnimi počitnicami za bodoče prvošolce, da se spoznajo.

Informacije za starše
Veliko informacij je na voljo prek sistema "SchoolFox". Na naši domači strani je na voljo tudi pregled dejavnosti in datumov naše šole. Starši prejmejo pregled datumov na začetku vsakega polletja.

Svetovalni dnevi za starše
Svetovalni dnevi za starše potekajo dvakrat letno (jeseni in spomladi). Starši morajo šolo obvestiti do 7.50, če se njihov otrok ne more udeležiti pouka.

F

Izravnalni pouk
Izravnalni pouk bi moral koristiti vsem učencem. Pomaga zagotoviti, da so vsi otroci deležni najboljše možne podpore na svoji ravni uspešnosti, tudi če imajo učne težave. Poteka v majhnih skupinah ali v razredu.

Förderverein
"Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau- Epe e.V." je bil ustanovljen leta 1987 na pobudo staršev. Zadal si je cilj, da z dejavnostmi in finančno podporo spodbuja vzgojno-izobraževalno delo naše šole. Od šolskega leta 2008/2009 je društvo prevzelo tudi pokroviteljstvo nad odprto celodnevno šolo (OGS). Najnižja letna članarina znaša 12 EUR, zgornje meje pa ni. Ne glede na članstvo lahko združenju namenite tudi donacije. Če se želite pridružiti združenju, se obrnite na vodstvo šole.

Prosto delo
V fazahprostega dela naj bi se učenci naučili sami izbirati naloge in biti odgovorni za njihovo izvedbo. V zadnjih letih smo z izkupičkom šolskih festivalov in donacijami Fördervereina večkrat omogočili nakup novih materialov za prosto delo.

Izgubljene stvari
Vse izgubljene stvari oddate v zbornici ali pri hišniku. Če jih ne moremo identificirati, jih shranimo v "škatlo za izgubljene predmete" (na spodnjem hodniku). Dvakrat v šolskem letu se vsa izgubljena lastnina razstavi. Preostala oblačila nato podarimo v dobrodelne namene.

H

Domače naloge
Domače naloge dopolnjujejo delo v šoli in se redno dodeljujejo in zapisujejo. Obseg domačih nalog in težavnostna stopnja se lahko razlikujeta od razreda do razreda. Otroci ob petkih ne dobivajo domačih nalog. Če vaš otrok ne more samostojno opraviti domače naloge, vas prosimo, da to zapišete v otrokov šolski planer. V OGS se domače naloge opravljajo pod nadzorom, v ÜMI pa imajo otroci možnost opravljati domače naloge pod nadzorom. Starši so še vedno odgovorni za preverjanje pravilnosti in popolnosti domačih nalog.

Domača stran Bernhard-Overberg-Schule
Naša šola ima svojo domačo stran, na kateri lahko posredujemo aktualne informacije o naši šoli. Poleg informacij o šoli so tu na voljo tudi fotografije in urniki. Zelo bomo veseli, če boste prejeli predloge za izboljšave.

I

Vključevanje
Želimo biti šola, kjer je vsakdo pomemben, vsakdo dobrodošel in kjer se raznolikost učiteljev, vzgojiteljev, staršev in otrok obravnava kot priložnost. Pri skupnem pouku se učijo tudi otroci s posebnimi potrebami.

Integracijsko osebje
Integracijsko osebje/šolski pomočniki pomagajo posameznim otrokom pri obvladovanju vsakdanjega šolskega življenja.

K

Razredne ekskurzije/razredni izleti
Naši učenci gredo na ekskurzijo vsaj enkrat na leto. Destinacije vključujejo živalski vrt v Rheinu, grad Bentheim ali okrožje Borken. Nekateri razredi 4. razreda gredo tudi na večdnevne izlete.

Razredni učitelji
Razredni učitelji so pomembne referenčne osebe za naše učence. Vsak razred ima tudi namestnika razrednega učitelja, ki ga nadomešča v primeru bolezni in skrbi za nadaljevanje pouka.

Razredni svet
Na začetku vsakega šolskega obdobja se starši razreda sestanejo na sestanku razrednega sveta. Na njem se predstavi vsebina pouka in razpravlja o dejavnostih razreda (ekskurzije, razredne zabave itd.). Dobro sodelovanje med domom in šolo je pomemben predpogoj za optimalno učenje vsakega otroka.

L

Učno in študijsko gradivo
Učno in študijsko gradivo večinoma zagotavlja šola. Njihov namen je zagotoviti, da se učenci lahko učijo in razumejo na različne načine. Nekatere učbenike morajo plačati starši (zakonska zahteva), trenutni prispevek staršev pa znaša 12 EUR na leto. Vse knjige morajo biti opremljene z ovitkom in z njimi je treba ravnati skrbno.

Ocenjevanje dosežkov
Učence na naši šoli počasi pripravljamo na ocenjevanje njihovih dosežkov v šoli. V prvem in drugem šolskem letu so dosežki učencev opisani brez uporabe ocen. Kot uspešnost se ne ocenjujejo le rezultati, temveč tudi prizadevanja in učni napredek. V tretjem in četrtem razredu se ocenjevanje učnih ciljev pri matematiki in nemščini ocenjuje z ocenami. Zahteve glede dosežkov usklajujemo na podlagi našega šolskega programa in ob upoštevanju "pričakovanih kompetenc" v učnih načrtih NRW za posamezne predmete na ravni letnika.

Učna delavnica
Naša učna delavnica, ki je na šoli Bernhard-Overberg-Schule začela delovati februarja 1995, se vidi kot izobraževalna ustanova za učitelje naših in drugih osnovnih šol z območja Gronaua in Epe. Aktualne izobraževalne programe lahko najdete na spletni strani naše šole.

Branje
Tudi v "medijski dobi" želimo učence navdušiti za branje. Prepričani smo, da bo branje tudi v prihodnosti ostalo nepogrešljiva kulturna tehnika. Prostovoljci nam vedno znova nudijo dragoceno pomoč. V zadnjih letih smo ustanovili šolsko knjižnico, ki je posebej prilagojena internetnemu programu "Antolin" in je dostopna vsakemu učencu, zanjo pa smo lahko kupili veliko medijev (tudi s pomočjo Fördervereina), npr. tematske škatle s stvarnimi knjigami in bralne škatle. Naša šola v rednih časovnih presledkih organizira akcijo "Učitelji glasno beremo". Škatle s knjigami, ki smo jih lahko kupili s finančno pomočjo Fördervereina, so na voljo razredom za izposojo in so diferencirane glede na raven branja. Prizadevanja v šoli lahko bistveno podpremo, če branje spodbujamo tudi doma.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
Obstajajo učenci, ki imajo posebne težave pri učenju branja in črkovanja. Če učnih težav ni mogoče odpraviti z ukrepi splošne podpore (neposredno v razredu ali pri dopolnilnem pouku), se po možnosti v dogovoru s starši organizira dodatna podpora. Pokličejo se lahko tudi izvenšolski strokovnjaki (šolska psihološka svetovalnica, terapevti itd.). Informacije lahko dobite pri vodstvu šole.

O

OGS (celodnevna šola)
Naša šola je od leta 2008 "celodnevna šola". Podporno združenje je prevzelo pokroviteljstvo nad programom odprtega celodnevnega pouka. Za to skupino so bili urejeni posebni prostori. Na voljo je ekipa, ki naše učence spremlja po pouku do 16. ure (ob petkih do 15. ure), nadzoruje domače naloge, organizira kosilo in ponuja različne dejavnosti. Starši morajo svojega otroka ali otroke prijaviti v to skupino za eno leto. Dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani, lahko pa jih dobite tudi pri vodstvu šole ali zaposlenih v OGS.

P

Organizacija odmora
Med odmori imajo učenci priložnost sodelovati pri različnih igralnih in športnih dejavnostih. Naše šolsko igrišče je opremljeno za otroke. Otroci si lahko med odmori izposodijo igralno in športno opremo. To omogoča, da se odmor uporabi na izobraževalno smiseln način. Naše šolsko igrišče ponuja veliko priložnosti za gibanje in igro.

Pomočniki pri odmoru
Otroci v 3. razredu se lahko usposobijo za "pomočnike pri odmoru". Po socialnem usposabljanju in vadbi različnih metod so lahko med odmori razporejeni kot posredniki.

Partnerski razredi
1. in 3. ter 2. in 4. letnik tvorijo partnerske razrede. V prvih dneh pouka na primer novi učenci skupaj z mentorjem spoznavajo šolsko stavbo in šolske postopke. Tekom šolskega leta sledijo nadaljnje skupne dejavnosti.

R

Kolesarsko izobraževanje
Kolesarsko izobraževanje se začne že v zgodnjem otroštvu, da bi otroci postali varni udeleženci v prometu. Od prvega šolskega leta dalje se naši učenci večkrat na leto udeležujejo pouka v okviru "Mladinske prometne šole". Na našem šolskem igrišču je parkirano tovorno vozilo s številnimi učnimi pripomočki, prometni pedagog pa jih usposablja za varno ravnanje v cestnem prometu. Pri predmetnih urah se otroci pripravljajo na kolesarski izpit, ki se v 4. razredu zaključi s praktičnim prometnim izpitom. To usposabljanje poteka na šolskem igrišču in v cestnem prometu. Pri tem je nujna podpora staršev. Kolesa enkrat letno preverjamo v sodelovanju s policijo.

Umik v naslednji nižji razred
Umik v naslednji nižji razred je včasih koristen in ga lahko zahtevajo starši, če učenci ne morejo uspešno sodelovati pri pouku. Če starši in šola sodelujejo v korist otroka, nobenemu otroku ni treba "zaostajati"!

S

SchoolFox
SchoolFox je aplikacija za pametne telefone in računalnike, ki jo lahko starši in učitelji uporabljajo za izmenjavo sporočil, slik in dokumentov na naši šoli. Prijavite lahko bolne otroke in izmenjate kontakte za nujne primere. Ko se naši šoli pridružijo novi otroci, starši dobijo prijavne podatke za SchoolFox.

Šolski okoliš

Šolski okoliši za osnovne šole so bili ukinjeni. Starši lahko prosto izberejo svojo osnovno šolo. Imajo pravico, da se vpišejo na osnovno šolo, ki je najbližje njihovemu domu.

Šolska knjižnica
Na šoli je šolska knjižnica ("Leseinsel"). Vsak učenec si lahko izposodi knjigo glede na svoje interese in stopnjo učenja. V zadnjih letih v knjižnico vse pogosteje vključujemo knjige, ki so primerne za internetni program "Antolin", s katerim lahko otroci delajo v računalniški učilnici.

Šolski avtobus/taksi
Učence, ki morajo do najbližje šole hoditi več kot 2 km, brezplačno prevažamo s šolskim avtobusom ali taksijem. Kartice upravičencev so na voljo pri razredniku na začetku vsakega šolskega leta.

Vstopna faza v šolo
V skladu z Zakonom o izobraževanju vstopna faza v šolo obsega 1. in 2. leto. Njen namen je nuditi čim večjo individualno pomoč vsakemu otroku. Faza vstopa v šolo traja od 1 do 3 let. Vsaka štiri leta starši, učitelji, učenci ter osebje OGS in ÜMI skupaj organizirajo šolski praznik. Kolikor je le mogoče, naj bi vsak učenec naše šole v osnovnošolskih letih doživel šolski praznik.

Šolske cerkvene maše
Enkrat mesečno poteka ekumenska cerkvena maša za naše učence v naši avli. Novi učenci praznujejo začetek šolskega leta z liturgijo besede v katoliški cerkvi. Na začetku in ob koncu šolskega leta je v katoliški cerkvi bogoslužje za vse učence. Zaključno bogoslužje za četrtošolce praznujemo v evangeličanski cerkvi.

Šolska konferenca
Šolsko konferenco na naši šoli sestavlja šest predstavnikov staršev in šest predstavnikov učiteljev. Šolska konferenca, ki ji predseduje ravnatelj, razpravlja in odloča o pomembnih zadevah v zvezi s šolo in šolskim življenjem. dijaški parlamentPredstavniki vseh razredov in predstavniki dijaškega sveta OGS se redno srečujejo z ravnateljem na dijaškem parlamentu. Na njem se razpravlja o težavah posameznih razredov ter se upoštevajo želje in predlogi učencev.

Šolski svet
Predsedniki razrednih svetov vseh razredov se sestajajo dvakrat letno (po potrebi tudi pogosteje), razpravljajo o zadevah, povezanih s šolo in šolskim življenjem, in so s strani vodstva šole obveščeni o šolskih zadevah.

Šolski planer
Od šolskega leta 2019/2020 je za vse otroke uveden obvezen šolski planer. Ta šolski planer povzema pomembne informacije in dogovore na naši šoli. Otroci si v ta zvezek redno zapisujejo svoje domače naloge. Stroške delno krijejo starši, delno pa Förderverein.

Šolski program
Naša šola je v zadnjih letih dodatno razvila svoj šolski program. Naš šolski program opisuje temeljne vzgojno-izobraževalne cilje naše šole, poti, ki vodijo do njih, ter postopke, s katerimi spremljamo in vrednotimo doseganje teh ciljev. S tem instrumentom komunikacije in sodelovanja znotraj šole želimo predvsem zagotoviti kakovost našega vzgojno-izobraževalnega dela.

Patrulje na šolskih prehodih
Nekateri starši prostovoljci izmenično stojijo ob cesti pred šolskimi vrati in pomagajo otrokom varno prečkati cesto.
Tajništvo

Naša tajnica je gospa Birgit Perrevort. Tajništvo je odprto ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 7.45 do 12.00.

Športni festival
Naša šola vsako leto organizira športni festival. Tu so med drugim na voljo discipline državnih mladinskih iger, učenci pa lahko izpolnijo posamezne dosežke za športno značko.

Telesna vzgoja / plavanje
Telesna vzgoja poteka v naši sosednji športni dvorani ali na našem športnem igrišču. Potrebna so športna oblačila. Telesna vzgoja traja do tri ure na teden. Naši učenci se na ure plavanja vozijo z avtobusom. Razredi se pouka plavanja udeležujejo izmenično (v 2. in 4. šolskem letu). Plavalne značke lahko pridobite tudi tukaj.

Svetovalne ure za učitelje
Vsi učitelji nudijo svetovalne ure. Za individualne sestanke se lahko dogovorite kadar koli.

Urnik
7.55: Začetek šolskega dne
1. Pouk: od 8.00 do 8.45
2. pouk: od 8.45 do 9.30, nato 15-minutni odmor in 10-minutni odmor za zajtrk
3. pouk: od 9.55 do 10.30 Pouk: od 9.55 do 10.40 10 minut odmora
4. Pouk: 10.50 do 11.35 10-minutni odmor
5. Pouk: 11.45 do 12.30
6. pouk: 12.30 do 13.15

U

Svetovanje pri prehodu (za srednje šole)
Po končani osnovni šoli mora vsak učenec obiskovati srednjo šolo, za katero je primeren glede na svoje učne sposobnosti. Pri tej odločitvi staršem četrtošolcev nudimo naslednje svetovanje: Informativni večer za starše v prvi polovici leta, individualno svetovanje o prehodu pred božičem, možnost pogovora o polletnem poročilu in v njem vsebovanem priporočilu za srednjo šolo.


Übermittagsbetreuung
Društvo staršev "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." je bilo ustanovljeno za zaposlene starše, ki potrebujejo varstvo za svoje otroke. To združenje ponuja varstvo za vašega otroka na šoli Bernhard-Overberg-Schule Epe. ÜMI je odprto vse šolske dni od ponedeljka do petka od 11.30 do 14.00, včasih pa tudi med počitnicami od 8.00 do 14.00. V tem času imajo otroci možnost, da v mirnih prostorih pod nadzorom naših izkušenih vzgojiteljev delajo domače naloge, pa tudi, da se ukvarjajo z ročnimi deli, slikajo, igrajo ... Več informacij najdete na naši spletni strani ali pa jih dobite pri vodstvu šole ali zaposlenih v ÜMI.

Nesreče ob šolskih dopoldnevih
V primeru nesreč se po potrebi takoj začnejo izvajati ukrepi prve pomoči. V sobi varuha so na voljo material za prvo pomoč, reševalna škatla za zobne nezgode in nosila. V nujnih primerih se pokliče reševalno vozilo; starši so o tem takoj obveščeni. Če starši niso dosegljivi, bo učenca v bolnišnico ali k zobozdravniku pospremil učitelj. Če mora otrok zaradi slabosti ali česa podobnega oditi predčasno domov, ga je treba prevzeti. Domov ne sme oditi sam.

Predmeti
Pouk vključuje nemščino, splošno znanost, matematiko, angleščino, telovadbo, glasbo, likovno/tekstilno oblikovanje, versko vzgojo in dopolnilni pouk.

V

Primerjalni testi
Poleg ocenjevanja učnih ciljev v 3. razredu izvajamo obvezne "primerjalne teste" pri predmetih nemščina in matematika na podlagi nacionalnega koncepta (VERA). Rezultate predstavimo sodelovalnim komisijam.

Napredovanje

O napredovanju odloča razredna/promocijska konferenca, ki jo vodi ravnatelj in na kateri sodelujejo učitelji razreda. Napreduje tudi vsak otrok, za katerega se pričakuje, da bo lahko uspešno sodeloval pri pouku v naslednjem razredu (glej umik).

Zavarovanje
Vsi otroci so zavarovani pri Unfallkasse NRW na (neposredni) poti v šolo in v šoli. Zavarovanje velja tudi za materialno škodo in izgubo stvari v šoli (garderoba). V primeru škode lahko starši dobijo informacije v šolski pisarni ali pri vodstvu šole.

Z

Poročila
Učenci 1. in 2. razreda ob koncu šolskega leta prejmejo poročila brez ocen. Učenci 3. in 4. razreda prejmejo poročila ob koncu pouka in ob koncu šolskega leta. Poročila za 1. do 3. razred vsebujejo informacije v obliki mrežnega poročila o razvoju delovnega in socialnega vedenja ter o učnem razvoju in uspešnosti pri predmetih. Poročila za 4. razred poleg ocen vsebujejo tudi utemeljeno priporočilo za vpis v srednjo šolo v prvi polovici šolskega leta. Poročilo ob koncu osnovne šole je samo poročilo o ocenah.

Projekt Cirkus
Vsaka štiri leta naša šola organizira projektni teden na temo "cirkus". Pedagoško usposobljena cirkuška družina postavi velik cirkuški šotor, otroci pa se naučijo najrazličnejših trikov. Teden se zaključi z veliko predstavo.

Sodelovanje s starši
Prizadevamo si za pozitivno in zaupno sodelovanje s starši v korist vsakega otroka, ki nam je zaupan. Sodelovanje staršev lahko še posebej obogati šolsko življenje in ne sme biti omejeno le na starševske večere. Razredne in šolske dejavnosti ponujajo veliko priložnosti za sodelovanje staršev.