Overberg från A-Z

A-Z

Overberg från A-Z

A

Aktuella adresser/telefonnummer
Era aktuella adresser och telefonnummer är mycket viktiga för oss - särskilt i nödsituationer. Vänligen informera skolan omedelbart om eventuella ändringar.

"Trafikljussystem"
Ett "trafikljussystem" används i alla klasser. Om barn inte följer klassens och/eller skolans regler flyttas de ned en nivå på trafikljuset. Detta gör det tydligt för barnen varför de, om de stör skoldagen flera gånger, kan behöva lämna klassen för att lära sig i ett annat rum.

Stanna/parkera framför skolans entré
Vänligen observera regeln om stoppförbud. Att stanna/parkera framför skolans grindar och ingången vid cykelställen utgör en stor fara för våra elever. Varför är det så? Varje bil skymmer barnens sikt över vägen. Dessutom utgör manövrerande bilar en fara för eleverna. Vänligen blockera inte de boendes uppfarter. Se till att barnen kliver ur bilen på trottoaren.

Antolin
"Antolin" är en internettjänst (www.antolin.de) där eleverna får svara på frågor om en bok de har läst eller texter från läseboken. Klassläraren registrerar barnen och tilldelar åtkomstdata. Programmet kan sedan också bearbetas hemma.

Studiegrupper
Studiegrupper inrättas med ekonomiskt stöd från Förderverein för att främja våra elevers benägenheter, intressen och speciella talanger.

Samlingssal
Vår samlingssal har inrättats på övervåningen i vår gamla byggnad. Det är här de viktigaste händelserna i vårt skolliv äger rum: Informationskvällar, elevteater, gudstjänster, evenemang för elever, lärare och föräldrar etc.

B

Att följa med förstaklassare till skolan
Att följa med förstaklassare till skolan under de första skolveckorna är mycket meningsfullt. Du bör förklara skolvägen för ditt barn i detalj (om möjligt före skolstarten), ta samma säkra väg (omväg) om och om igen, peka ut farliga platser och öva på korrekt beteende i trafiken tillsammans med ditt barn. Vägledningen avslutas vanligtvis vid skolporten.

Rådgivning på vår skola
Rådgivning på vår skola sker på olika sätt. Eleverna får hjälp och tips under lektionerna och får feedback för fortsatt arbete efter bedömningar av inlärningsmål. Föräldrar kan vid behov få information under lärarnas veckosamtal eller på föräldrasamtalsdagar. Vi kan också ta kontakt med Caritas rådgivningscenter och det regionala skolrådgivningscentret för Borken-distriktet.

Övervakning utanför skoltid
Våra elever övervakas från det att skolbussarna anländer (från ca 7.30 på morgonen). För tiden efter skolan erbjuds barnomsorg i OGS och ÜMI (se OGS, se ÜMI).

Ledighet / befrielse från lektioner under skoltid
Ledighet under skoltid är möjlig, t.ex. för bröllop, årsdagar, födslar, dödsfall, allvarliga sjukdomar, religiösa helgdagar och liknande. Lämna in en ansökan till klassläraren eller skolledningen så tidigt som möjligt eller boka en tid.

Rörelsevänlig skola
Vår skola har erkänts som en "rörelsevänlig skola". Vi vet att rörelse och inlärning hör ihop. Därför lägger vi stor vikt vid rörelsepauser under lektionerna och lekmöjligheter under raster och på eftermiddagen. Vår skolgård är utrustad med många övningsområden, klättermöjligheter och lekplatser. På så sätt kan vi tillgodose våra elevers behov av att röra på sig.

C

Dator
Eleverna ska lära sig att använda datorer på ett förnuftigt sätt och tillämpa förvärvade färdigheter på ett förnuftigt och ansvarsfullt sätt. Eleverna använder inlärningsprogram för att träna inom olika inlärningsområden. Internetanslutna datorer finns tillgängliga i vårt datorsal. Vår skolas mediekoncept visar vad barnen bör ha lärt sig på datorn i slutet av grundskolan.

D

Dyskalkyli / dyskalkyli
Det finns elever som har särskilda svårigheter inom matematikområdet. Om inlärningssvårigheterna inte kan avhjälpas genom allmänna stödåtgärder (direkt i klassen eller genom stödlektioner), organiseras ytterligare stöd i samråd med föräldrarna där så är möjligt. Specialister utanför skolan kan också anlitas (skolans psykologiska rådgivningscenter, terapeuter etc.). Information kan erhållas från skolledningen.

E

Inskrivning i skolan
Våra nya elever ska inte komma oförberedda till skolan. Därför organiserar vi evenemang (delvis i samråd med de lokala daghemmen) långt före skolstarten för att ge information och bekanta dem med skolan, t.ex: Skolregistrering och "skolinskrivningskurs" Kontakter och informationsutbyte med daghemmen, besök på vår skola av dagisgrupperna, eftermiddag före sommarlovet för de kommande första klassarna att lära känna varandra.

Föräldrainformation
En hel del information tillhandahålls via "SchoolFox". Vår hemsida ger också en översikt över skolans aktiviteter och datum. Föräldrar får en översikt över datum i början av varje halvår.

Föräldrasamråd
Föräldrasamråd äger rum två gånger per år (på hösten och våren). Föräldrar måste informera skolan senast kl. 7.50 om deras barn inte kan delta i lektionerna.

F

Repetitionsundervisning
Repetitionsundervisning ska gynna alla elever. Den hjälper till att säkerställa att alla barn får bästa möjliga stöd på sin prestationsnivå, även om de har inlärningssvårigheter. Den sker i små grupper eller i klassrummet.

Förderverein
Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau-Epe e.V." grundades 1987 på initiativ av föräldrar. Den har satt upp som mål att främja skolans pedagogiska arbete med aktiviteter och ekonomiskt stöd. Sedan läsåret 2008/2009 har föreningen även tagit över sponsringen av den öppna heldagsskolan (OGS). Den lägsta årliga medlemsavgiften är 12 euro, utan någon övre gräns. Donationer till föreningen kan också göras oberoende av medlemskap. Om du vill bli medlem i föreningen kan du kontakta skolledningen.

Fritt arbete
Under de fria arbetsfaserna ska eleverna lära sig att välja sina egna uppgifter och själva ansvara för att de blir utförda. Under de senaste åren har vi genom intäkter från skolfester och donationer från Förderverein flera gånger kunnat köpa nytt material för fritt arbete.

Hittegods
Allt hittegods lämnas in i personalrummet eller till vaktmästaren. Om vi inte kan identifiera dem förvaras de i "lådan för hittegods" (i den nedre korridoren). Två gånger per läsår ställs alla hittegods ut. De överblivna kläderna donerar vi sedan till välgörenhet.

H

Läxor
Läxor är ett komplement till skolarbetet och ges och skrivs regelbundet. Mängden läxor samt svårighetsgraden kan variera från klass till klass. Barn får inte läxor på fredagar. Om ditt barn inte klarar av att göra läxan på egen hand ber vi dig att skriva en anteckning om detta i ditt barns skolplanering. I OGS görs läxorna under uppsikt, i ÜMI får barnen möjlighet att göra sina läxor under uppsikt. Föräldrarna är fortfarande ansvariga för att kontrollera att läxorna är korrekta och fullständiga.

Hemsida för Bernhard-Overberg-Schule
Vår skola har en egen hemsida där vi kan ge aktuell information om vår skola. Förutom information om skolan finns här även bilder och scheman. Vi skulle vara mycket glada att få förslag till förbättringar.

I

Integration
Vi strävar efter att vara en skola där alla är viktiga, alla är välkomna och mångfalden bland lärare, pedagogisk personal, föräldrar och barn ses som en möjlighet. Barn med särskilda utbildningsbehov undervisas också på gemensamma lektioner.

Integrationspersonal
Integrationspersonal/skolassistenter hjälper enskilda barn att klara av sin skolvardag.

K

Klassutflykter/klassresor
Våra elever åker på utflykt minst en gång per år. Målen är till exempel djurparken i Rheine, slottet Bentheim eller stadsdelen Borken. Några av klasserna i årskurs 4 åker också på flerdagarsresor.

Klasslärare
Klasslärarna är viktiga referenspersoner för våra elever. Varje klass har också en biträdande klasslärare som ersätter klassläraren vid sjukdom och ser till att undervisningen fortsätter.

Klassråd
I början av varje termin träffas klassens föräldrar för ett klassrådsmöte. Här presenteras lektionernas innehåll och klassens aktiviteter diskuteras (utflykter, klassfester etc.). Ett gott samarbete mellan hem och skola är en viktig förutsättning för en optimal inlärning för varje barn.

L

Undervisningsmaterial och läromedel
Undervisningsmaterial och läromedel tillhandahålls till stor del av skolan. De är avsedda att säkerställa att eleverna kan lära sig och förstå på en mängd olika sätt. Vissa läroböcker måste betalas av föräldrarna (lagstadgat krav) och det nuvarande föräldrabidraget är 12 euro per år. Alla böcker måste förses med ett omslag och behandlas varsamt.

Prestationsbedömning
Eleverna på vår skola förbereds långsamt för bedömningen av deras prestationer i skolan. Under det första och andra skolåret beskrivs elevernas prestationer utan användning av betyg. Inte bara resultat, utan även ansträngningar och framsteg i lärandet bedöms som prestationer. I årskurs 3 och 4 bedöms lärandemålen i matematik och tyska med betyg. Vi kommer överens om prestationskraven på grundval av vårt skolprogram och med hänsyn till "kompetensförväntningarna" i NRW:s läroplaner för de enskilda ämnena på årskursnivå.

Lärverkstad
Vår lärverkstad, som började sin verksamhet vid Bernhard-Overberg-Schule i februari 1995, ser sig som en utbildningsanstalt för lärare från vår egen och andra grundskolor i Gronau- och Epe-området. De aktuella utbildningsprogrammen hittar du på vår skolwebbplats.

Läsning
Även i "medieåldern" vill vi locka eleverna att läsa. Vi tror att läsning kommer att vara en oumbärlig kulturteknik även i framtiden. Frivilliga ger oss värdefull hjälp gång på gång. Under de senaste åren har vi inrättat ett skolbibliotek som är särskilt anpassat till internetprogrammet "Antolin", som är tillgängligt för alla elever och för vilket vi har kunnat köpa många medier (även med hjälp av vänföreningen), t.ex. temalådor med faktaböcker och läslådor. Med jämna mellanrum anordnar vår skola kampanjen "Lärare läser högt". Boklådor, som vi kunde köpa med ekonomiskt stöd från Förderverein, finns tillgängliga för klasserna att låna och är differentierade efter läsnivå. Insatser i skolan kan stödjas avsevärt om läsning uppmuntras även i hemmet.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
Det finns elever som har särskilda svårigheter att lära sig läsa och stava. Om inlärningssvårigheterna inte kan avhjälpas genom allmänna stödåtgärder (direkt i klassen eller genom stödlektioner), kommer ytterligare stöd att organiseras i samråd med föräldrarna där så är möjligt. Specialister utanför skolan kan också anlitas (skolans psykologiska rådgivningscenter, terapeuter etc.). Information kan erhållas från skolledningen.

O

OGS (öppen heldagsskola)
Vår skola har varit en "öppen heldagsskola" sedan 2008. Stödföreningen tog över sponsringen av det öppna heldagsprogrammet. Särskilda rum har inrättats för denna grupp. Ett team följer våra elever efter skolan till kl. 16.00 (till kl. 15.00 på fredagar), övervakar läxläsning, organiserar lunch och erbjuder olika aktiviteter. Föräldrar måste anmäla sitt eller sina barn till denna grupp för ett år i taget. Ytterligare information finns på vår hemsida eller kan erhållas från skolledningen eller OGS-personalen.

P

Rastorganisation
Under rasterna har eleverna möjlighet att delta i olika lek- och idrottsaktiviteter. Vår skolgård är utrustad för barn. Barn kan låna lek- och sportutrustning under rasterna. Detta gör att rasterna kan användas på ett pedagogiskt meningsfullt sätt. Vår skolgård erbjuder många möjligheter att röra på sig och leka.

Rasthjälpare
Barnen i årskurs 3 kan utbilda sig till "rasthjälpare". Efter social träning och övning i olika metoder kan de användas som medlare under rasterna.

Partnerklasser
Årskurs 1 och 3 samt årskurs 2 och 4 bildar partnerklasser. Under de första skoldagarna får de nya eleverna till exempel bekanta sig med skolbyggnaden och skolrutinerna tillsammans med en mentor. Ytterligare gemensamma aktiviteter följer under läsåret.

R

Cykelutbildning
Cykelutbildning börjar i tidig ålder så att barnen kan bli säkra trafikanter. Från och med det första skolåret deltar våra elever i "Youth Traffic School"-lektionerna flera gånger om året. En lastbil med ett brett utbud av utbildningsmaterial står parkerad på skolgården och en trafikpedagog utbildar dem i trafiksäkert beteende. Under ämneslektionerna förbereds barnen för cykelprovet, som avslutas med ett praktiskt trafikprov i årskurs 4. Denna utbildning sker på skolgården och i trafiken. Föräldrarnas stöd är avgörande för detta. En gång om året kontrolleras cyklarna i samarbete med polisen.

Uppflyttning till nästa lägre klass
Uppflyttning till nästa lägre klass är ibland användbart och kan begäras av föräldrar om elever inte kan delta framgångsrikt i lektionerna. Om föräldrar och skola arbetar tillsammans för barnets bästa behöver inget barn "stanna kvar"!

S

SchoolFox
SchoolFox är en app för smartphones och datorer som föräldrar och lärare kan använda för att utbyta meddelanden, bilder och dokument på vår skola. Barn kan sjukanmälas och nödkontakter kan utbytas. När nya barn börjar på vår skola får föräldrarna inloggningsuppgifter till SchoolFox.

Skolområde

Skolområdena för grundskolorna har avskaffats. Föräldrar kan fritt välja grundskola. De har rätt att gå i den grundskola som ligger närmast deras hem.

Skolbibliotek
Det finns ett skolbibliotek ("Leseinsel") i skolan. Varje elev kan låna en bok efter intresse och inlärningsnivå. Under de senaste åren har vi i allt högre grad inkluderat böcker som är lämpliga för internetprogrammet "Antolin", som barnen kan arbeta med i datasalen.

Skolbuss/taxi
Elever som måste gå mer än 2 km till närmaste skola transporteras kostnadsfritt med skolbuss eller taxi. Rättighetskort finns hos klassläraren i början av varje läsår.

Skolstart
Skolstarten omfattar enligt skollagen årskurs 1 och 2. Den ska ge största möjliga individuella stöd för varje barn. Skolstartsfasens varaktighet är 1-3 år. Vart fjärde år anordnar föräldrar, lärare, elever och personal från OGS och ÜMI tillsammans en skolfestival. Så långt det är möjligt ska varje elev på vår skola få uppleva en skolfest under sin grundskoletid.


Skolgudstjänster
En gång i månaden hålls en ekumenisk gudstjänst för våra elever i vår aula. De nya eleverna firar starten på sitt skolår med en ordgudstjänst i den katolska kyrkan. I början och slutet av läsåret hålls en gudstjänst för alla elever i den katolska kyrkan. Den avslutande gudstjänsten för våra fjärdeklassare firar vi i den protestantiska kyrkan.

Skolkonferens
Skolkonferensen på vår skola består av sex föräldrarepresentanter och sex lärarrepresentanter. Skolkonferensen leds av rektorn och diskuterar och beslutar om viktiga frågor som rör skolan och skollivet.Elevparlament Klassrepresentanterna från alla klasser och representanterna från OGS elevråd träffar regelbundet rektorn i elevparlamentet. Här diskuteras frågor från de enskilda klasserna och elevernas önskemål och förslag tas tillvara.

Skolråd
Klassrådsordförandena för alla klasser träffas två gånger om året (eller oftare vid behov), diskuterar frågor som rör skolan och skollivet och informeras om skolfrågor av skolledningen.

Skolplanerare
Sedan läsåret 2019/2020 har en obligatorisk skolplanerare införts för alla barn. Denna skolplanering sammanfattar viktig information och arrangemang på vår skola. Barnen skriver regelbundet ner sina läxor i detta häfte. Kostnaderna täcks delvis av föräldrarna och delvis av Förderverein.

Skolprogram
Vår skola har vidareutvecklat sitt skolprogram under de senaste åren. Vårt skolprogram beskriver de grundläggande utbildningsmålen för vår skola, de vägar som leder till dem och de förfaranden som övervakar och utvärderar uppnåendet av dessa mål. Med detta instrument för kommunikation och samarbete inom skolan vill vi framför allt säkerställa kvaliteten i vårt pedagogiska arbete.

Skolövergångspatruller
Några frivilliga föräldrar turas om att stå vid vägen framför skolporten och hjälpa barnen att korsa vägen på ett säkert sätt.
Sekreterarkontor

Vår sekreterare är Birgit Perrevort. Vårt sekretariat är öppet måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar från kl. 7.45 till 12.00.

Sportfestival
Varje år anordnar vår skola en sportfestival. Här erbjuds bland annat grenarna i de nationella ungdomsspelen och eleverna kan göra individuella prestationer för idrottsmärket.

Idrott / simning
Idrottsundervisningen äger rum i vår angränsande idrottshall eller på våra idrottsplatser. Sportkläder är obligatoriska. Upp till tre timmars idrottsundervisning per vecka. Våra elever transporteras till simundervisningen med buss. Klasserna deltar i simundervisningen växelvis (under 2:a och 4:e skolåret). Simmärken kan också erhållas här.

Lärarrådgivning
Alla lärare erbjuder rådgivningstid. Individuella möten kan bokas när som helst.

Schema
7.55: Skoldagen börjar
1. Lektion: 8.00 till 8.45
2:a lektion: 8.45 till 9.30 därefter 15 minuters rast och 10 minuters frukostrast
3:e lektion: 9.55 till 10.30 Lektion: 9.55 till 10.40 10 minuters rast
4. Lektion: 10.50 till 11.35 10 minuters rast
5. Lektion:11.45 till 12.30
6:e lektion:12.30 till 13.15

U

Övergångsrådgivning (för gymnasieskolor)
Efter avslutad grundskola bör varje elev gå i den gymnasieskola som de är lämpade för enligt deras inlärningsförmåga. För detta beslut erbjuder vi följande rådgivningsservice för föräldrar till fjärdeårselever: Informationskväll för föräldrar under första halvåret, individuell rådgivning om övergången före jul, möjlighet att diskutera halvårsrapporten och den rekommendation för gymnasiet som den innehåller.

Übermittagsbetreuung
Föräldraföreningen "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." grundades för yrkesarbetande föräldrar som behöver barnomsorg för sina barn. Denna förening erbjuder barnomsorg för ditt barn på Bernhard-Overberg-Schule Epe. ÜMI är öppet alla skoldagar från måndag till fredag från kl. 11.30 till kl. 14.00 och ibland även under loven från kl. 8.00 till kl. 14.00. Under denna tid har barnen möjlighet att göra sina läxor i lugna rum under överinseende av våra erfarna vårdare, samt att göra hantverk, måla, leka, ... Ytterligare information finns på vår hemsida eller kan erhållas från skolledningen eller ÜMI-personalen.

Olyckor på skolmorgnar
I händelse av olyckor inleds första hjälpen-åtgärder omedelbart om det behövs. Det finns första hjälpen-material, en räddningslåda för tandolyckor och en bår i vaktmästarens rum. I en nödsituation tillkallas ambulans och föräldrarna informeras omedelbart. Om föräldrarna inte kan nås kommer eleven att åtföljas till sjukhuset eller tandläkaren av en lärare. Om ett barn måste gå hem tidigare på grund av illamående eller liknande, måste han/hon hämtas. De får inte gå hem ensamma.

Ämnen
Lektionerna omfattar tyska, allmänna studier, matematik, engelska, idrott, musik, konst/textildesign, religionsundervisning och stödlektioner.

V

Jämförelsetest
Utöver lärandemålsutvärderingarna genomför vi obligatoriska "jämförelsetest" i ämnena tyska och matematik i årskurs 3 på grundval av ett rikstäckande koncept (VERA). Resultaten presenteras för de deltagande kommittéerna.

Befordran

Klass-/befordringskonferensen, som leds av rektorn och inkluderar klassens lärare, beslutar om befordran. Alla barn som förväntas kunna delta framgångsrikt i undervisningen i nästa klass befordras också (se uttag).

Försäkring
Alla barn är försäkrade av Unfallkasse NRW på (den direkta) vägen till skolan och i skolan. Det finns också försäkringsskydd för skador på egendom och förlust av tillhörigheter i skolan (kapprum). I händelse av skada kan föräldrar få information från skolkontoret eller skolledningen.

Z

Betyg
Elever i årskurs 1 och 2 får sitt betyg utan betyg i slutet av läsåret. Elever i årskurs 3 och 4 får betyg i slutet av terminen och i slutet av läsåret. Betygskorten för årskurs 1 till 3 innehåller information i form av en rutnätsrapport om utvecklingen av arbets- och socialt beteende samt inlärningsutveckling och prestationer i ämnena. Förutom betygen innehåller betygskorten för årskurs 4 också en motiverad rekommendation för gymnasieskolan under det första halvåret. Rapporten i slutet av grundskolan är en ren betygsrapport.

Cirkusprojekt
Vart fjärde år organiserar vår skola en projektvecka på temat "cirkus". En pedagogiskt utbildad cirkusfamilj sätter upp ett stort cirkustält och barnen får lära sig alla möjliga trick. Veckan avslutas med en stor föreställning.

Samarbete med föräldrar
Vi strävar efter ett positivt och förtroendefullt samarbete med föräldrarna till förmån för varje barn som anförtros oss. Föräldrarnas engagemang kan berika skollivet i synnerhet och bör inte begränsas till föräldrakvällar. Klass- och skolaktiviteter erbjuder många möjligheter till föräldraengagemang.