Overberg od A do Z

A-Z

Overberg od A do Z

A

Aktuální adresy/telefonní čísla
Vaše aktuální adresy a telefonní čísla jsou pro nás velmi důležité - zejména v případě nouze. Jakékoli změny prosím neprodleně oznamte škole.

"Systém semaforu"
Ve všech třídách se používá "systém semaforu". Pokud děti nedodržují třídní a/nebo školní řád, jsou na semaforu posunuty o stupeň níže. Dětem je tak jasně dáno najevo, proč v případě, že několikrát narušují školní den, mohou být nuceny opustit třídu a učit se v jiné místnosti.

Zastavování/parkování před vchodem do školy
Dodržujte prosím pravidlo zákazu zastavení. Zastavování/parkování před branami školy a před vchodem u stojanů na kola představuje pro naše žáky velké nebezpečí. Proč? Každé auto brání dětem ve výhledu na silnici. Manévrující auta navíc ohrožují žáky. Neblokujte prosím příjezdové cesty obyvatel. Dbejte prosím na to, aby děti vystupovaly z auta na chodníku.

Antolin
"Antolin" je internetová služba (www.antolin.de), kde mají žáci za úkol odpovídat na otázky týkající se přečtené knihy nebo textů z čítanky. Třídní učitel děti zaregistruje a přidělí jim přístupové údaje. S programem pak mohou pracovat i doma.

Studijní kroužky
Studijní kroužky jsou zřizovány za finanční podpory Fördervereinu s cílem podpořit sklony, zájmy a zvláštní nadání našich žáků.

Aula
Naše aula byla zřízena v horním patře staré budovy. Zde se odehrávají hlavní akce našeho školního života: Zde se konají informační večery, studentské divadlo, bohoslužby, akce pro žáky, učitele a rodiče atd.

B

Doprovázení prvňáčků do školy
Doprovázení prvňáčků do školy v prvních týdnech školní docházky má velký smysl. Měli byste dítěti podrobně vysvětlit cestu do školy (pokud možno ještě před nástupem do školy), opakovaně procházet stejnou, bezpečnou (objízdnou) trasou, upozorňovat na nebezpečná místa a společně s dítětem nacvičovat správné chování v dopravě. Poradenství obvykle končí u školní brány.

Poradenství v naší škole
Poradenství v naší škole probíhá různými způsoby. Žáci dostávají pomoc a rady během vyučovacích hodin a zpětnou vazbu pro další práci po hodnocení učebních cílů. Rodiče mohou získat informace podle potřeby během týdenních konzultačních hodin učitelů nebo na konzultačních dnech pro rodiče. Můžeme také navázat kontakt s poradenským centrem Caritas a s regionálním školským poradenským centrem pro okres Borken.

Dohled mimo vyučovací hodiny
Naši žáci jsou pod dohledem od příjezdu školních autobusů (přibližně od 7.30 hodin). Pro dobu po vyučování je nabízeno hlídání dětí v OGS a ÜMI (viz OGS, viz ÜMI).

Volno / osvobození od vyučování v době vyučování
Volno v době vyučování je možné např. z důvodu svatby, výročí, narození, úmrtí, vážné nemoci, náboženských svátků apod. Co nejdříve podejte žádost třídnímu učiteli nebo řediteli školy nebo si domluvte schůzku.

Škola přátelská pohybu
Naše škola byla uznána jako "škola přátelská pohybu". Víme, že pohyb a učení spolu souvisejí. Proto přikládáme velký význam pohybovým přestávkám během vyučování a možnostem hry o přestávkách a odpoledne. Náš školní dvůr je vybaven mnoha cvičebními plochami, prolézačkami a hřišti. To nám umožňuje uspokojit touhu našich žáků po pohybu.

C

Počítač
Žáci by se měli naučit rozumně používat počítač a rozumně a zodpovědně používat získané dovednosti. Žáci využívají výukové programy pro vzdělávání v různých oblastech vzdělávání. V naší počítačové učebně jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Mediální koncepce naší školy ukazuje, co by se děti měly na počítači naučit do konce základní školy.

D

Dyskalkulie / dyskalkulie
Existují žáci, kteří mají zvláštní obtíže v oblasti matematiky. Pokud se obtíže při učení nedají odstranit obecnými podpůrnými opatřeními (přímo ve třídě nebo v nápravných hodinách), je po konzultaci s rodiči organizována další podpora, pokud je to možné. Mohou být také přizváni mimoškolní odborníci (školní psychologická poradna, terapeuti atd.). Informace lze získat u vedení školy.

E

Zápis do školy
Naši noví žáci by neměli přijít do školy nepřipraveni. Proto již dlouho před začátkem školní docházky pořádáme akce (částečně ve spolupráci s místními mateřskými školami), které jim poskytnou informace a seznámení, např: Zápis do školy a "kurz zápisu do školy" Kontakty a výměna informací se školkami, návštěvy skupin mateřských škol v naší škole, odpoledne před prázdninami pro nastávající prvňáčky, aby se vzájemně poznali.

Informace pro rodiče
Mnoho informací poskytujeme prostřednictvím "SchoolFox". Na naší domovské stránce najdete také přehled aktivit a termínů naší školy. Přehled termínů dostávají rodiče na začátku každého pololetí.

Konzultační dny pro rodiče
Konzultační dny pro rodiče se konají dvakrát ročně (na podzim a na jaře). Pokud se jejich dítě nemůže zúčastnit vyučování, musí to rodiče oznámit škole do 7.50 hodin.

F

Nápravná výuka
Nápravná výuka by měla být přínosem pro všechny žáky. Pomáhá zajistit, aby se všem dětem dostalo co nejlepší podpory na jejich výkonnostní úrovni, a to i v případě, že mají problémy s učením. Probíhá v malých skupinách nebo ve třídě.

Förderverein
"Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau-Epe e.V." byl založen v roce 1987 z iniciativy rodičů. Za cíl si stanovil podporovat výchovně vzdělávací práci naší školy svými aktivitami a finanční podporou. Od školního roku 2008/2009 převzalo sdružení také záštitu nad celodenní otevřenou školou (OGS). Minimální roční členský příspěvek činí 12 eur, přičemž horní hranice není stanovena. Sdružení lze přispívat i nezávisle na členství. Pokud se chcete do sdružení zapojit, kontaktujte prosím vedení školy.

Volná práce
Ve volných pracovních fázích by se žáci měli naučit sami si vybírat úkoly a být zodpovědní za jejich splnění. V posledních letech nám výtěžek ze školních festivalů a dary od Fördervereinu opakovaně umožnily zakoupit nové pomůcky pro volnou práci.

Ztracené věci
Všechny ztracené věci se odevzdávají ve sborovně nebo u školníka. Pokud se nám je nepodaří identifikovat, jsou uloženy do "schránky na ztracené věci" (na dolní chodbě). Dvakrát za školní rok jsou všechny ztracené věci vystaveny. Zbytky oblečení pak věnujeme na charitu.

H

Domácí úkoly
Domácí úkoly doplňují práci ve škole a jsou pravidelně zadávány a zapisovány. Množství domácích úkolů i úroveň obtížnosti se může v jednotlivých třídách lišit. Děti nedostávají domácí úkoly v pátek. Pokud vaše dítě není schopno vypracovat domácí úkol samostatně, napište mu o tom prosím poznámku do školního diáře. V OGS se domácí úkoly plní pod dohledem, v ÜMI mají děti možnost plnit domácí úkoly pod dohledem. Rodiče jsou stále zodpovědní za kontrolu správnosti a úplnosti domácích úkolů.

Domovská stránka Bernhard-Overberg-Schule
Naše škola má vlastní domovskou stránku, na které můžeme poskytovat aktuální informace o naší škole. Kromě informací o škole jsou zde k dispozici fotografie a rozvrhy. Vždy rádi uvítáme návrhy na zlepšení a nápady.

I

Inkluze
Chceme být školou, kde je každý důležitý, každý je vítán a různorodost pedagogického sboru, výchovných pracovníků, rodičů a dětí je vnímána jako příležitost. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se také učí ve společných hodinách.

Integrační pracovníci
Integrační pracovníci/školní asistenti podporují jednotlivé děti při zvládání každodenního školního života.

K

Třídní exkurze/třídní výlety
Naši žáci jezdí na exkurze alespoň jednou ročně. Mezi cíle patří zoologická zahrada v Rheine, hrad Bentheim nebo čtvrť Borken. Některé třídy 4. ročníku jezdí také na vícedenní výlety.

Třídní učitelé
Třídní učitelé jsou pro naše žáky důležitými referenčními osobami. Každá třída má také zástupce třídního učitele, který zastupuje třídního učitele v případě nemoci a zajišťuje pokračování výuky.

Třídní rada
Na začátku každého pololetí se rodiče třídy scházejí na schůzce třídní rady. Zde je prezentován obsah výuky a projednávají se aktivity třídy (exkurze, třídní večírky atd.). Dobrá spolupráce mezi domovem a školou je důležitým předpokladem optimálního učení každého dítěte.

L

Výukové a studijní materiály
Výukové a studijní materiály poskytuje z velké části škola. Jejich cílem je zajistit, aby se žáci mohli učit a chápat různými způsoby. Některé učebnice musí platit rodiče (zákonná povinnost) a současný příspěvek rodičů činí 12 EUR ročně. Všechny knihy musí být opatřeny obalem a musí s nimi být zacházeno šetrně.

Hodnocení výkonu
Žáci naší školy jsou pomalu připravováni na hodnocení svého výkonu ve škole. V prvních a druhých ročnících jsou výkony žáků popisovány bez použití známek. Jako výkon jsou hodnoceny nejen výsledky, ale i snaha a pokrok v učení. Ve 3. a 4. ročníku se známkuje hodnocení učebních cílů v matematice a němčině. Požadavky na výkon sjednáváme na základě našeho školního vzdělávacího programu a s přihlédnutím ke "kompetenčním očekáváním" v učebních osnovách NRW pro jednotlivé předměty na úrovni ročníků.

Učební dílna
Naše učební dílna, která zahájila svou činnost na škole Bernhard-Overberg-Schule v únoru 1995, se chápe jako vzdělávací zařízení pro učitele z našich i jiných základních škol v oblasti Gronau a Epe. Aktuální vzdělávací programy najdete na webových stránkách naší školy.

Čtení
I v "mediálním věku" chceme žáky přimět ke čtení. Věříme, že čtení bude i v budoucnu nepostradatelnou kulturní technikou. Dobrovolníci nám opakovaně poskytují cennou pomoc. V posledních letech jsme zřídili školní knihovnu speciálně zaměřenou na internetový program "Antolin", která je přístupná každému žákovi a pro kterou jsme mohli zakoupit mnoho médií (také s pomocí Sdružení přátel), např. tematické boxy s faktografickými knihami a čtenářské boxy. V pravidelných intervalech naše škola organizuje kampaň "Učitelé čtou nahlas". Boxy s knihami, které jsme mohli zakoupit s finanční podporou Spolku podporovatelů, jsou k dispozici třídám k zapůjčení a jsou diferencovány podle úrovně čtení. Úsilí ve škole může být významně podpořeno, pokud je čtení podporováno i doma.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
Jsou žáci, kteří mají zvláštní potíže při učení čtení a pravopisu. Pokud se obtíže při učení nedají odstranit pomocí obecných podpůrných opatření (přímo ve třídě nebo v nápravných hodinách), bude po dohodě s rodiči zorganizována další podpora, pokud to bude možné. Mohou být také přizváni mimoškolní odborníci (školní psychologická poradna, terapeuti atd.). Informace lze získat u vedení školy.

O

OGS (otevřená celodenní škola)
Naše škola je od roku 2008 "otevřenou celodenní školou". Podpůrné sdružení převzalo záštitu nad celodenním otevřeným programem. Pro tuto skupinu byly zřízeny speciální prostory. K dispozici je tým, který doprovází naše žáky po vyučování až do 16 hodin (v pátek do 15 hodin), dohlíží na domácí úkoly, organizuje obědy a nabízí různé aktivity. Rodiče musí své dítě nebo děti do této skupiny přihlásit vždy na jeden rok. Bližší informace naleznete na naší domovské stránce nebo je získáte u vedení školy či pracovníků OGS.

P

Organizace přestávek
Během přestávek mají žáci možnost účastnit se různých herních a sportovních aktivit. Naše školní hřiště je pro děti vybaveno. Děti si mohou o přestávkách zapůjčit herní a sportovní vybavení. Přestávka tak může být využita výchovně-vzdělávacím způsobem. Naše školní hřiště nabízí mnoho příležitostí k pohybu a hrám.

Pomocníci o přestávce
Děti ve 3. ročníku se mohou vyškolit na "pomocníky o přestávce". Po sociálním výcviku a nácviku různých metod mohou být o přestávkách nasazeny jako prostředníci.

Partnerské třídy
1. a 3. ročník a 2. a 4. ročník tvoří partnerské třídy. V prvních dnech školní docházky se například noví žáci spolu s mentorem seznamují s budovou školy a školními postupy. Další společné aktivity následují v průběhu školního roku.

R

Cyklistická výchova
Cyklistická výchova začíná již v raném věku, aby se děti staly bezpečnými účastníky silničního provozu. Od prvního školního roku se naši žáci několikrát ročně účastní výuky "Dopravní školy mládeže". Na našem školním hřišti parkuje nákladní auto s nejrůznějšími výukovými materiály a dopravní pedagog je školí v chování v silničním provozu. V hodinách předmětů jsou děti připravovány na zkoušku z jízdy na kole, která je ve 4. ročníku zakončena praktickou zkouškou z pravidel silničního provozu. Tento výcvik probíhá na školním hřišti a v silničním provozu. Podpora rodičů je při něm nezbytná. Jízdní kola jsou jednou ročně kontrolována ve spolupráci s policií.

Odchod do další nižší třídy
Odchod do další nižší třídy je někdy užitečný a rodiče o něj mohou požádat, pokud se žáci nemohou úspěšně účastnit výuky. Pokud rodiče a škola spolupracují ve prospěch dítěte, žádné dítě nemusí "zůstat pozadu"!

S

SchoolFox
SchoolFox je aplikace pro chytré telefony a počítače, kterou mohou rodiče a učitelé používat k výměně zpráv, obrázků a dokumentů v naší škole. Lze nahlásit nemoc dětí a vyměnit si kontakty pro případ nouze. Při nástupu nových dětí do naší školy dostanou rodiče přihlašovací údaje do aplikace SchoolFox.

Školský obvod

Školské obvody pro základní školy byly zrušeny. Rodiče si mohou svobodně vybrat základní školu. Mají právo zapsat se na základní školu, která je nejblíže jejich bydlišti.

Školní knihovna
Ve škole je školní knihovna ("Leseinsel"). Každý žák si může vypůjčit knihu podle svých zájmů a úrovně učení. V posledních letech stále častěji zařazujeme knihy vhodné pro internetový program "Antolin", se kterými mohou děti pracovat v počítačové učebně.

Školní autobus/taxi
Žáci, kteří to mají do nejbližší školy více než 2 km pěšky, jsou bezplatně přepravováni školním autobusem nebo taxíkem. Nástupní lístky jsou k dispozici u třídního učitele na začátku každého školního roku.

Vstupní fáze školy
V souladu se školským zákonem zahrnuje vstupní fáze školy 1. a 2. ročník. Jejím cílem je poskytnout každému dítěti co největší individuální podporu. Délka trvání vstupní fáze do školy je 1-3 roky. Každé čtyři roky pořádají rodiče, učitelé, žáci a pracovníci OGS a ÜMI společně školní slavnost. Pokud je to možné, měl by každý žák naší školy mít možnost zažít školní slavnost v průběhu svého studia na základní škole.

Školní bohoslužby
Jednou měsíčně se pro naše žáky koná v aule ekumenická bohoslužba. Noví žáci slaví začátek školního roku liturgií slova v katolickém kostele. Na začátku a na konci školního roku se koná bohoslužba pro všechny žáky v katolickém kostele. Závěrečnou bohoslužbu pro naše čtvrťáky slavíme v evangelickém kostele.

Školní konference
Školní konferenci na naší škole tvoří šest zástupců rodičů a šest zástupců učitelů. Školní konference, které předsedá ředitel školy, projednává a rozhoduje o důležitých záležitostech týkajících se školy a života školy. žákovský parlamentZástupci všech tříd a zástupci žákovské rady OGS se pravidelně scházejí s ředitelem školy na žákovském parlamentu. Zde se projednávají připomínky jednotlivých tříd a zohledňují se přání a návrhy žáků.

Školní rada
Předsedové třídních rad všech tříd se scházejí dvakrát ročně (nebo v případě potřeby častěji), projednávají záležitosti týkající se školy a školního života a jsou vedením školy informováni o dění ve škole.

Školní plánovač
Od školního roku 2019/2020 je pro všechny děti zaveden povinný školní plánovač. Tento školní plánovač shrnuje důležité informace a opatření v naší škole. Děti si do něj pravidelně zapisují své domácí úkoly. Náklady na něj hradí částečně rodiče a částečně Förderverein.

Školní program
Naše škola v posledních letech dále rozvíjí svůj školní program. Náš školní program popisuje základní vzdělávací cíle naší školy, cesty, které k nim vedou, a postupy, které sledují a vyhodnocují plnění těchto cílů. Tímto nástrojem komunikace a spolupráce uvnitř školy se snažíme především zajistit kvalitu naší výchovně-vzdělávací práce.

Školní hlídky na přechodech
Někteří dobrovolní rodiče se střídají u silnice před školní branou a pomáhají dětem bezpečně přecházet silnici.
Sekretářství

Naší sekretářkou je paní Birgit Perrevort. Kancelář sekretářky je otevřena v pondělí, úterý, středu a pátek od 7.45 do 12.00.

Sportovní festival
Naše škola každoročně pořádá sportovní festival. Mimo jiné jsou zde nabízeny disciplíny celostátních her mládeže a žáci mohou plnit jednotlivé výkony za sportovní odznak.

Tělesná výchova / plavání
Tělesná výchova probíhá v naší přilehlé sportovní hale nebo na našem sportovním hřišti. Je vyžadováno sportovní oblečení. Týdně se vyučují až tři hodiny tělesné výchovy. Na hodiny plavání jsou naši žáci dopravováni autobusem. Třídy se účastní výuky plavání střídavě (ve 2. a 4. školním roce). Zde lze také získat plavecké odznaky.

Konzultační hodiny učitelů
Všichni učitelé nabízejí konzultační hodiny. Individuální schůzky je možné domluvit kdykoli.

Rozvrh hodin
7.55: Začátek školního dne
1. vyučovací den. Vyučovací hodina: 8.00 až 8.45
2. vyučovací hodina: 8.45 až 9.30, poté 15minutová přestávka a 10minutová přestávka na snídani
3. vyučovací hodina: 9.55 až 10.30. Vyučovací hodina: 9.55 až 10.40 10minutová přestávka
4. Vyučovací hodina: 10.50 až 11.35 10minutová přestávka
5. Vyučovací hodina: 11.45 až 12.30
6. vyučovací hodina: 12.30 až 13.15 hod.

U

Přechodové poradenství (pro střední školy)
Po ukončení základní školy by měl každý žák navštěvovat střední školu, pro kterou je podle svých studijních schopností vhodný. Pro toto rozhodnutí nabízíme rodičům žáků čtvrtých ročníků následující poradenskou službu: Informační večer pro rodiče v prvním pololetí, individuální poradenství k přechodu před Vánocemi, možnost prodiskutovat pololetní vysvědčení a v něm obsažené doporučení pro střední školu.


Übermittagsbetreuung
Sdružení rodičů "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." bylo založeno pro pracující rodiče, kteří potřebují hlídání pro své děti. Tento spolek nabízí hlídání vašich dětí v Bernhard-Overberg-Schule Epe. ÜMI je otevřeno ve všechny školní dny od pondělí do pátku od 11.30 do 14.00 hodin a někdy také o prázdninách od 8.00 do 14.00 hodin. V této době mají děti možnost dělat si domácí úkoly v klidných místnostech pod dohledem našich zkušených vychovatelů a také se věnovat ručním pracím, malování, hrám, ... Bližší informace naleznete na naší domovské stránce nebo je získáte u vedení školy či zaměstnanců ÜMI.

Nehody v dopoledních hodinách školy
V případě úrazů jsou v případě potřeby okamžitě zahájena opatření první pomoci. V místnosti školníka je k dispozici materiál první pomoci, záchranná schránka pro případy úrazů zubů a nosítka. V případě nouze se zavolá záchranná služba; rodiče jsou neprodleně informováni. Pokud se rodičům nelze dovolat, doprovodí žáka do nemocnice nebo k zubaři učitel. Pokud musí dítě odejít domů dříve z důvodu nevolnosti nebo podobně, musí být vyzvednuto. Nesmí jít domů samo.

Předměty
Výuka zahrnuje němčinu, všeobecně vzdělávací předměty, matematiku, angličtinu, tělesnou výchovu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu/textilní tvorbu, náboženskou výchovu a vyrovnávací hodiny.

V

Srovnávací testy
Kromě hodnocení učebních cílů provádíme ve 3. ročníku povinné "srovnávací testy" v předmětech němčina a matematika na základě celostátní koncepce (VERA). Výsledky jsou předkládány participačním komisím.

Povýšení

O povýšení rozhoduje třídní/postupová konference, které předsedá ředitel školy a které se účastní třídní učitelé. Každé dítě, u kterého se předpokládá, že se bude moci úspěšně účastnit výuky v další třídě, je také povýšeno (viz odstoupení od smlouvy).

Pojištění
Všechny děti jsou pojištěny u Unfallkasse NRW na (přímé) cestě do školy a ve škole. Pojištění se vztahuje i na škody na majetku a ztrátu věcí ve škole (šatna). V případě škody mohou rodiče získat informace v kanceláři školy nebo u vedení školy.

Z

Vysvědčení
Žáci 1. a 2. ročníku dostávají na konci školního roku vysvědčení bez známek. Žáci 3. a 4. ročníku dostávají vysvědčení na konci pololetí a na konci školního roku. Vysvědčení pro 1. až 3. ročník obsahují informace ve formě tabulky o vývoji pracovního a sociálního chování a o vývoji učení a výsledcích v předmětech. Vysvědčení pro 4. ročník obsahuje kromě známek také zdůvodněné doporučení pro studium na střední škole v prvním pololetí. Vysvědčení na konci základní školy je pouze klasifikační.

Projekt Cirkus
Každé čtyři roky pořádá naše škola projektový týden na téma "cirkus". Pedagogicky vyškolená cirkusová rodina postaví velký cirkusový stan a děti se učí nejrůznější triky. Týden je zakončen velkým představením.

Spolupráce s rodiči
Snažíme se o pozitivní a důvěryhodnou spolupráci s rodiči ve prospěch každého nám svěřeného dítěte. Zapojení rodičů může obohatit zejména život školy a nemělo by se omezovat pouze na rodičovské večery. Třídní a školní aktivity nabízejí mnoho příležitostí k zapojení rodičů.