Overberg alates A-Z

A-Z

Overberg alates A-Z

A

Praegused aadressid/telefoninumbrid
Teie praegused aadressid ja telefoninumbrid on meile väga olulised - eriti hädaolukordades. Palun teavitage kooli viivitamatult kõigist muudatustest.

"valgusfoorisüsteem"
Kõikides klassides kasutatakse "valgusfoorisüsteemi". Kui lapsed ei täida klassi ja/või kooli reegleid, liiguvad nad valgusfooril ühe astme võrra allapoole. See teeb lastele selgeks, et kui nad häirivad koolipäeva mitu korda, peavad nad võib-olla lahkuma klassist, et õppida teises ruumis.

Peatumine/parkimine kooli sissepääsu ees
Palun järgige peatumiskeelu reeglit. Kooli väravate ja jalgrattahoidjate juures asuva sissepääsu ees peatumine/parkimine kujutab endast suurt ohtu meie õpilastele. Miks? Iga auto takistab laste vaadet teele. Lisaks ohustavad manööverdavad autod õpilasi. Palun ärge blokeerige elanike sissesõiduteid. Palun jälgige, et lapsed väljuksid autost kõnniteele.

Antolin
"Antolin" on internetiteenus (www.antolin.de), kus õpilastel palutakse vastata küsimustele loetud raamatu või lugemisraamatu tekstide kohta. Klassiõpetaja registreerib lapsed ja määrab juurdepääsuandmed. Seejärel saab programmi ka kodus tööd teha.

Õppegrupid
Õppegrupid on loodud Fördervereini rahalise toetusega, et edendada meie õpilaste kalduvusi, huvisid ja erilisi andeid.

Aula
Meie vana hoone ülemisele korrusele on rajatud meie aula. Seal toimuvad meie koolielu peamised üritused: Infoõhtud, õpilaste teater, jumalateenistused, üritused õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele jne.

B

Esimest klassi minevate laste kooli saatmine
Esimest klassi minevate laste saatmine kooli esimestel koolinädalatel on väga mõistlik. Te peaksite oma lapsele üksikasjalikult selgitama kooliteed (võimaluse korral juba enne kooliminekut), läbima ikka ja jälle sama, turvalist (ümbersõiduteed), osutama ohukohtadele ja harjutama koos lapsega õiget käitumist liikluses. Tavaliselt lõpeb juhendamine koolivärava juures.

Nõustamine meie koolis
Nõustamine meie koolis toimub erinevatel viisidel. Õpilastele antakse abi ja näpunäiteid tundide ajal ning nad saavad tagasisidet edasiseks tööks pärast õppe-eesmärgi hindamist. Lapsevanemad saavad vajadusel teavet õpetajate iganädalastel nõustamistundidel või lastevanemate nõustamispäevadel. Samuti saame luua kontakti Caritase nõustamiskeskusega ja Borkeni piirkonna piirkondliku kooli nõustamiskeskusega.

Järelevalve väljaspool kooliaega
Meie õpilaste üle teostatakse järelevalvet alates koolibusside saabumisest (umbes alates 7.30). Kooliväliseks ajaks pakutakse lapsehoiuvõimalusi OGSis ja ÜMIs (vt OGS, vt ÜMI).

Kooliajal puudumine / õppetööst vabastamine
Kooliajal on võimalik koolist puudumine, nt pulmade, tähtpäevade, sünni, surma, raske haiguse, usupühade jms puhul. Palun esitage taotlus klassijuhatajale või kooli juhtkonnale võimalikult varakult või leppige kokku kohtumine.

Liikumissõbralik kool
Meie kool on tunnistatud "liikumissõbralikuks kooliks". Me teame, et liikumine ja õppimine on omavahel seotud. Seetõttu peame väga oluliseks liikumisvaheaegu tundide ajal ning mänguvõimalusi vahetundides ja pärastlõunal. Meie kooliõue on varustatud paljude liikumisalade, ronimisvõimaluste ja mänguväljakutega. See võimaldab meil rahuldada meie õpilaste liikumishimu.

C

Arvuti
Õpilased peaksid õppima, kuidas arvutit mõistlikult kasutada ja omandatud oskusi mõistlikult ja vastutustundlikult rakendada. Õpilased kasutavad õppeprogramme, et harjutada erinevaid õppimisvaldkondi. Meie arvutiklassis on olemas internetiga arvutid. Meie kooli meediakontseptsioon näitab, mida lapsed peaksid põhikooli lõpuks olema arvutis õppinud.

D

Düskalkulia / düskalkulia
On õpilasi, kellel on erilisi raskusi matemaatika valdkonnas. Kui õpiraskusi ei ole võimalik kõrvaldada üldiste tugimeetmetega (otse klassis või parandusõppes), korraldatakse võimalusel vanemaga konsulteerides lisatoetust. Samuti võidakse kaasata kooliväliseid spetsialiste (kooli psühholoogiline nõustamiskeskus, terapeudid jne). Teavet saab kooli juhtkonnalt.

E

Kooli sisseastumine
Meie uued õpilased ei tohiks kooli tulla ettevalmistamata. Seepärast korraldame (osaliselt koostöös kohalike lasteaedadega) juba ammu enne kooli algust üritusi, et anda teavet ja tutvustada õpilastele, nt: Kooli registreerimine ja "kooli sisseastumiskursus" Kontaktid ja infovahetus päevakeskustega, lasteaiarühmade külaskäigud meie kooli, suvepuhkuse eelne pärastlõuna tulevaste esimeste klasside tutvumiseks.

Lapsevanemate teavitamine
Palju teavet antakse "SchoolFoxi" kaudu. Samuti annab meie koduleht ülevaate meie kooli tegevustest ja kuupäevadest. Lapsevanemad saavad iga poolaasta alguses ülevaate kuupäevadest.

Lapsevanemate konsultatsioonipäevad
Lapsevanemate konsultatsioonipäevad toimuvad kaks korda aastas (sügisel ja kevadel). Lapsevanemad peavad teavitama kooli hiljemalt kell 7.50, kui nende laps ei saa tundidesse tulla.

F

Parandusõpe
Parandusõpe peaks olema kasulik kõigile õpilastele. See aitab tagada, et kõik lapsed saavad oma saavutustasemele vastavat parimat võimalikku toetust, isegi kui neil on õpiraskusi. See toimub väikestes rühmades või klassis.

Förderverein
"Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau- Epe e.V." asutati 1987. aastal lapsevanemate algatusel. Ta on seadnud eesmärgiks edendada meie kooli õppetööd tegevuste ja rahalise toetusega. Alates 2008/2009. õppeaastast on ühing võtnud üle ka avatud pikapäevakooli (OGS) sponsorluse. Minimaalne aastane liikmemaks on 12 eurot, ülemine piir puudub. Annetusi saab ühingule teha ka sõltumata liikmestaatusest. Kui soovite ühinguga liituda, võtke palun ühendust kooli juhtkonnaga.

Vaba töö
Vaba töö faasides peaksid õpilased õppima ise valima ülesandeid ja vastutama nende täitmise eest. Viimastel aastatel on koolifestivalide tulud ja Förderverein'i annetused korduvalt võimaldanud osta uusi materjale vabade tööde jaoks.

Kaotatud asjad
Kõik kaotatud asjad antakse personaliruumis või majahoidjale. Kui me ei suuda neid tuvastada, hoitakse neid "kadunud asjade kastis" (alumises koridoris). Kaks korda õppeaastas pannakse kõik kaotatud asjad välja. Seejärel annetame allesjäänud riided heategevuseks.

H

Kodutööd
Kodutööd täiendavad koolis tehtavaid töid ning neid antakse ja kirjutatakse regulaarselt üles. Nii kodutööde hulk kui ka raskusaste võivad klassiti erineda. Reedeti ei anta lastele kodutöid. Kui teie laps ei suuda koduseid ülesandeid iseseisvalt täita, kirjutage palun sellekohane märge oma lapse koolipäevikusse. OGSis tehakse kodutööd järelevalve all, ÜMIs antakse lastele võimalus teha kodutööd järelevalve all. Lapsevanemad vastutavad endiselt selle eest, et kodutööde korrektsust ja täielikkust kontrollitakse.

Bernhard-Overberg-Schule koduleht
Meie koolil on oma koduleht, kus saame anda ajakohast teavet meie kooli kohta. Lisaks kooli kohta käivale teabele on siin võimalik tutvuda ka fotode ja tunniplaanidega. Võtame alati hea meelega vastu parandusettepanekuid ja ideid.

I

Kaasamine
Soovime olla kool, kus kõik on olulised, kõik on teretulnud ning õpetajate, haridustöötajate, lapsevanemate ja laste mitmekesisust nähakse võimalusena. Hariduslike erivajadustega lapsi õpetatakse ka ühistundides.

Integratsioonipersonal
Integratsioonipersonal/kooliassistendid toetavad üksikuid lapsi igapäevaeluga toimetulekul.

K

Klassiekskursioonid/klassiekskursioonid
Meie õpilased käivad vähemalt kord aastas ekskursioonil. Sihtkohad on näiteks Rheine loomaaed, Bentheimi loss või Borkeni piirkond. Mõned 4. klassid lähevad ka mitmepäevastele ekskursioonidele.

Klassiõpetajad
Klassiõpetajad on meie õpilastele olulised tugiisikud. Igal klassil on ka klassijuhataja asetäitja, kes asendab klassijuhatajat haigestumise korral ja tagab õppetöö jätkumise.

Klassinõukogu
Iga kooliperioodi alguses kogunevad klassi lapsevanemad klassinõukogule. Seal tutvustatakse tundide sisu ja arutatakse klassi tegevusi (ekskursioonid, klassipeod jne). Hea koostöö kodu ja kooli vahel on iga lapse optimaalse õppimise oluline eeldus.

L

Õppe- ja õppematerjalid
Õppe- ja õppematerjalid annab suures osas kool. Nende eesmärk on tagada, et õpilased saaksid õppida ja mõista erinevatel viisidel. Mõne õpiku eest peavad maksma vanemad (seadusest tulenev nõue) ja praegune vanemate panus on 12 eurot aastas. Kõik raamatud peavad olema varustatud kaanega ja neid tuleb kohelda hoolikalt.

Tulemuste hindamine
Meie koolis valmistatakse õpilasi aeglaselt ette nende koolisoorituse hindamiseks. Esimesel ja teisel kooliastmel kirjeldatakse õpilaste saavutusi ilma hindeid kasutamata. Tulemustena hinnatakse mitte ainult tulemusi, vaid ka pingutusi ja õpiedukust. 3. ja 4. klassis hinnatakse matemaatika ja saksa keele õppe-eesmärke. Koordineerime tulemusnõudeid meie kooliprogrammi alusel ja võttes arvesse NRW õppekavade "pädevusootusi" üksikute õppeainete kohta aasta tasemel.

Õppetöökoda
Meie õppetöökoda, mis alustas tööd Bernhard-Overberg-Schules 1995. aasta veebruaris, näeb end haridusasutusena meie enda ja teiste Gronau ja Epe piirkonna põhikoolide õpetajatele. Praegused koolitusprogrammid on leitavad meie kooli kodulehelt.

Lugemine
Ka "meediaajastul" tahame õpilasi lugema meelitada. Usume, et lugemine on ka tulevikus asendamatu kultuuritehnika. Vabatahtlikud pakuvad meile ikka ja jälle väärtuslikku abi. Viimastel aastatel oleme loonud spetsiaalselt "Antolin" internetiprogrammile suunatud kooliraamatukogu, mis on kättesaadav igale õpilasele ja mille jaoks oleme saanud osta (samuti sõprade ühingu abiga) palju meediume, nt teemakastid teemakohaste raamatute ja lugemiskastidega. Regulaarselt korraldab meie kool kampaania "Õpetajad loevad ette". Raamatukarbid, mida me suutsime soetada Fördervereini rahalisel toel, on klassidele laenutamiseks kättesaadavad ja diferentseeritud vastavalt lugemistasemele. Kooli jõupingutusi saab oluliselt toetada, kui lugemist julgustatakse ka kodus.

Leserechtschreibschwäche (LRS)
On õpilasi, kellel on lugemise ja õigekirja õppimisega erilisi raskusi. Kui õpiraskusi ei ole võimalik kõrvaldada üldiste tugimeetmete abil (otse klassis või parandusõppes), korraldatakse võimalusel lapsevanematega konsulteerides lisatoetust. Samuti võidakse kaasata kooliväliseid spetsialiste (kooli psühholoogiline nõustamiskeskus, terapeudid jne). Teavet saab kooli juhtkonnalt.

O

OGS (avatud kogu päeva kool)
Meie kool on olnud "avatud kogu päeva kool" alates 2008. aastast. Toetusühing võttis üle avatud kogu päeva programmi sponsorluse. Selle rühma jaoks on loodud spetsiaalsed ruumid. Meeskond on meie õpilastega pärast kooli kuni kella 16.00-ni (reedeti kuni 15.00-ni), jälgib kodutöid, korraldab lõunasööki ja pakub erinevaid tegevusi. Lapsevanemad peavad oma lapse või lapsed registreerima sellesse rühma ühe aasta jooksul. Lisateavet saab meie kodulehelt või küsida kooli juhtkonnalt või OGSi töötajatelt.

P

Vaheaja korraldus
Vaheaegadel on õpilastel võimalus osaleda mitmesugustes mängu- ja sporditegevustes. Meie kooli mänguväljak on laste jaoks varustatud. Lapsed saavad vaheaegadel laenutada mängu- ja spordivahendeid. See võimaldab vaheaega kasutada hariduslikult mõttekalt. Meie kooli mänguväljak pakub palju võimalusi liikumiseks ja mängimiseks.

Vaheaja abilised
3. klassi lapsed saavad koolitada end "vaheaja abilisteks". Pärast sotsiaalset koolitust ja erinevate meetodite harjutamist saab neid vaheaegadel kasutada vahendajatena.

Partner-klassid
1. ja 3. klassid ning 2. ja 4. klassid moodustavad partner-klassid. Näiteks esimestel koolipäevadel tutvuvad uued õpilased koos juhendajaga koolimaja ja koolikorraldusega. Edasised ühised tegevused järgnevad kooliaasta jooksul.

R

Jalgrattasõiduõpetus
Jalgrattasõiduõpetus algab juba varases eas, et lastest saaksid ohutud liiklejad. Alates esimesest kooliaastast osalevad meie õpilased mitu korda aastas "Noorte liikluskooli" tundides. Meie kooli õuealale on pargitud veoauto koos mitmesuguste õppematerjalidega ja liikluskasvataja õpetab neile liikluskasvatust. Ainetundides valmistatakse lapsi ette jalgrattakatseks, mis lõpeb 4. klassis praktilise liikluskatsega. See koolitus toimub kooli mänguväljakul ja liikluses. Vanemate toetus on selleks hädavajalik. Jalgrattaid kontrollitakse kord aastas koostöös politseiga.

Järgmisse madalamasse klassi tagasivõtmine
Järgmisse madalamasse klassi tagasivõtmine on mõnikord kasulik ja seda võivad lapsevanemad taotleda, kui õpilased ei suuda edukalt õppetöös osaleda. Kui vanemad ja kool teevad lapse huvides koostööd, ei pea ükski laps "maha jääma"!

S

SchoolFox
SchoolFox on nutitelefonide ja arvutite rakendus, mida lapsevanemad ja õpetajad saavad kasutada sõnumite, piltide ja dokumentide vahetamiseks meie koolis. Lapsed saavad teatada haigestumisest ja vahetada hädaolukorra kontaktandmeid. Kui uued lapsed meie kooli astuvad, antakse vanematele SchoolFoxi sisselogimisandmed.

Koolipiirkonnad

Põhikoolide koolipiirkonnad on kaotatud. Lapsevanemad võivad vabalt valida oma põhikooli. Neil on õigus registreeruda oma elukohale kõige lähemal asuvasse algkooli.

Kooliraamatukogu
Koolis on kooliraamatukogu ("Leseinsel"). Iga õpilane saab laenutada raamatuid vastavalt oma huvidele ja õpitasemele. Viimastel aastatel on üha enam lisatud raamatuid, mis sobivad internetiprogrammi "Antolin" jaoks, millega lapsed saavad töötada arvutiruumis.

Koolibuss/takso
Õpilasi, kes peavad lähimasse kooli minema rohkem kui 2 km jalgsi, transporditakse tasuta koolibussi või taksoga. Sõidukaarte saab klassiõpetajalt iga õppeaasta alguses.

Kooli sisseastumisfaas
Vastavalt haridusseadusele hõlmab kooli sisseastumisfaas 1. ja 2. klassi. Selle eesmärk on pakkuda igale lapsele võimalikult suurt individuaalset tuge. Kooli astumise etapp kestab 1-3 aastat. Iga nelja aasta tagant korraldavad lapsevanemad, õpetajad, õpilased ning OGSi ja ÜMI töötajad ühiselt kooli sisseastumisfestivali. Võimaluse korral peaks iga meie kooli õpilane saama oma algkooliaasta jooksul kogeda koolifestivali.

Kooli jumalateenistused
Kord kuus toimub meie õpilastele meie aulas oikumeeniline jumalateenistus. Uued õpilased tähistavad oma kooliaasta algust katoliku kirikus toimuva sõnaliturgiaga. Kooliaasta alguses ja lõpus peetakse kõigile õpilastele jumalateenistus katoliku kirikus. Meie neljandate klasside lõpujumalateenistust tähistame protestantlikus kirikus.

Koolikonverents
Meie kooli koolikonverents koosneb kuuest lapsevanemate esindajast ja kuuest õpetajate esindajast. Koolikonverents arutab ja otsustab kooli ja koolielu olulisi küsimusi koolijuhi juhtimisel. õpilasparlamentKlassijuhatajad kõigist klassidest ja OGSi õpilasesinduse esindajad kohtuvad regulaarselt koos koolijuhiga õpilasparlamendis. Seal arutatakse üksikute klasside muresid ning võetakse arvesse õpilaste soove ja ettepanekuid.

Õpilasnõukogu
Kõikide klasside klassinõukogude esimehed kohtuvad kaks korda aastas (või vajadusel sagedamini), arutavad kooli ja koolielu puudutavaid küsimusi ning saavad kooli juhtkonnalt teavet kooliga seotud küsimuste kohta.

Kooliplaner
Alates 2019/2020. õppeaastast on kõikidele lastele kehtestatud kohustuslik kooliplaner. See kooliplaner võtab kokku olulise teabe ja korralduse meie koolis. Lapsed kirjutavad sellesse vihikusse regulaarselt oma koduseid ülesandeid. Kulud katavad osaliselt lapsevanemad ja osaliselt Förderverein.

Kooliprogramm
Meie kool on viimastel aastatel oma kooliprogrammi edasi arendanud. Meie kooliprogramm kirjeldab meie kooli põhilisi kasvatuseesmärke, nende saavutamise teid ning nende eesmärkide saavutamist jälgivaid ja hindavaid menetlusi. Selle kooli sisese kommunikatsiooni ja koostöö vahendi abil püüame eelkõige tagada oma õppetöö kvaliteeti.

Kooli ülekäigurajad
Mõned vabatahtlikud lapsevanemad seisavad kordamööda koolivärava ees tee ääres ja aitavad lastel ohutult üle tee minna.
Sekretariaat

Meie sekretär on proua Birgit Perrevort. Meie sekretariaat on avatud esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 7.45-12.00.

Spordifestival
Igal aastal korraldab meie kool spordifestivali. Muuhulgas pakutakse siin riiklike noortemängude distsipliinid ja õpilased saavad sooritada individuaalseid saavutusi spordimärgi saamiseks.

Kehaline kasvatus / ujumine
Kehaline kasvatus toimub meie kõrvalasuvas spordisaalis või meie spordiväljakul. Vajalik on spordiriietus. Nädalas õpetatakse kuni kolm tundi kehalist kasvatust. Meie õpilasi transporditakse ujumistundidesse bussiga. Klassid osalevad ujumistundides vaheldumisi (2. ja 4. õppeaastal). Siin saab ka ujumismärke.

Õpetajate konsultatsioonitunnid
Kõik õpetajad pakuvad konsultatsioonitunde. Individuaalseid vastuvõtte saab teha igal ajal.

Tunniplaan
7.55: Koolipäeva algus
1. Tund: 8.00-8.45
2. tund: 8.45-9.30, seejärel 15-minutiline vaheaeg ja 10-minutiline hommikusöögipaus
3. tund: 9.55-10.30 Tund: 9.55 kuni 10.40 10-minutiline vaheaeg
4. Tund: 9.55 kuni 10.40. Tund: 10.50 kuni 11.35 10-minutiline vaheaeg
5. Tund: 10.50 kuni 11.35. Tund:11.45 kuni 12.30
6. tund:12.30 kuni 13.15

U

Üleminekunõustamine (gümnaasiumide puhul)
Pärast põhikooli lõpetamist peaks iga õpilane minema gümnaasiumisse, kuhu ta vastavalt oma õppimisvõimele sobib. Selle otsuse tegemiseks pakume neljanda klassi õpilaste vanematele järgmist nõustamisteenust: Infoõhtu lapsevanematele esimesel poolaastal, individuaalne nõustamine ülemineku kohta enne jõule, võimalus arutada poolaasta aruannet ja selles sisalduvat soovitust gümnaasiumi astumiseks.

Übermittagsbetreuung
Lapsevanemate ühendus "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." on asutatud töötavatele lapsevanematele, kes vajavad oma laste jaoks lapsehoiuteenust. See ühing pakub teie lapsele lastehoiuteenust Bernhard-Overberg-Schule Epe koolis. ÜMI on avatud kõikidel koolipäevadel esmaspäevast reedeni kell 11.30-14.00 ja mõnikord ka koolivaheaegadel kell 8.00-14.00. Sel ajal on lastel võimalus teha kodutöid vaiksetes ruumides meie kogenud hooldajate järelvalve all, aga ka meisterdada, värvida, mängida, ... Lisainfot saab meie kodulehelt või küsida kooli juhtkonnalt või ÜMI töötajatelt.

Õnnetused koolipäeva hommikuti
Õnnetuste korral alustatakse vajadusel koheselt esmaabimeetmeid. Hooldusruumis on olemas esmaabimaterjalid, hambaravi-õnnetuste jaoks päästekast ja kanderaam. Hädaolukorras kutsutakse kiirabi, lapsevanemaid teavitatakse koheselt. Kui vanematega ei ole võimalik ühendust võtta, saadab õpilast haiglasse või hambaarsti juurde õpetaja. Kui laps peab iivelduse vms. tõttu varem koju minema, tuleb ta üles võtta. Ta ei tohi üksi koju minna.

Ained
Tundide hulka kuuluvad saksa keel, üldõpetus, matemaatika, inglise keel, kehaline kasvatus, muusika, kunst/tekstiilikujundus, usuõpetus ja parandusõpetus.

V

Võrdlustestid
Lisaks õppe-eesmärkide hindamisele viime 3. klassis saksa keele ja matemaatika ainetes läbi kohustuslikud "võrdlustestid" üleriigilise kontseptsiooni (VERA) alusel. Tulemused esitatakse osaluskomisjonidele.

Edutamine

Edutamise üle otsustab klassijuhataja juhitud klassi/edutamise konverents, kuhu kuuluvad klassijuhatajad. Iga laps, kelle puhul eeldatakse, et ta on võimeline edukalt osalema järgmise klassi õppetöös, edutatakse samuti (vt tagasivõtmine).

Kindlustus
Kõik lapsed on kindlustatud Unfallkasse NRW poolt (otse) teel kooli ja koolis. Kindlustuskaitse on olemas ka varakahjude ja koolis (garderoobis) kaotatud asjade vastu. Kahju korral saavad lapsevanemad teavet kooli kantseleist või kooli juhtkonnast.

Z

Aruandekaardid
1. ja 2. klassi õpilased saavad kooliaasta lõpus hindedeta aruanded. 3. ja 4. klasside õpilased saavad tunnistused õppeperioodi lõpus ja õppeaasta lõpus. 1.-3. klasside tunnistused sisaldavad teavet ruudukujulise aruande vormis töö- ja sotsiaalse käitumise arengu ning õppeainete arengu ja soorituse kohta. Lisaks hinnetele sisaldavad 4. klassi tunnistused ka põhjendatud soovitust gümnaasiumiastmele esimesel poolaastal. Põhikooli lõpu tunnistus on ainult hindearuanne.

Tsirkuse projekt
Iga nelja aasta tagant korraldab meie kool projektinädala teemal "tsirkus". Pedagoogiliselt koolitatud tsirkusepere püstitab suure tsirkusetaguse ja lapsed õpivad kõikvõimalikke trikke. Nädal lõpeb suure etendusega.

Koostöö lapsevanematega
Püüame teha lapsevanematega positiivset ja usalduslikku koostööd iga meile usaldatud lapse hüvanguks. Vanemate kaasamine võib koolielu eriti rikastada ja see ei tohiks piirduda ainult lastevanemateõhtutega. Klasside ja kooli tegevused pakuvad palju võimalusi vanemate kaasamiseks.