Overberg fra A-Z

A-Z

Overberg fra A-Z

A

Aktuelle adresser/telefonnumre
Jeres aktuelle adresser og telefonnumre er meget vigtige for os - især i nødsituationer. Giv straks skolen besked om eventuelle ændringer.

"Trafiklyssystem"
I alle klasser anvendes et "trafiklyssystem". Hvis børn ikke overholder klassens og/eller skolens regler, bliver de flyttet et niveau ned på trafiklyset. Dette gør det klart for børnene, hvorfor de, hvis de forstyrrer skoledagen flere gange, kan blive nødt til at forlade klassen for at lære i et andet lokale.

Standsning/parkering foran skolens indgang
Overhold venligst reglen om standsningsforbud. Standsning/parkering foran skolens porte og indgangen ved cykelstativerne udgør en stor fare for vores elever. Hvorfor er det sådan? Alle biler spærrer for børnenes udsyn til vejen. Desuden er manøvrerende biler til fare for eleverne. Vær venlig ikke at blokere beboernes indkørsler. Sørg for, at børnene stiger ud af bilen på fortovet.

Antolin
"Antolin" er en internettjeneste (www.antolin.de), hvor eleverne bliver bedt om at svare på spørgsmål om en bog, de har læst, eller tekster fra læsebogen. Klasselæreren registrerer børnene og tildeler adgangsdata. Derefter kan der også arbejdes med programmet derhjemme.

Studiegrupper
Studiegrupper oprettes med økonomisk støtte fra Förderverein for at fremme vores elevers tilbøjeligheder, interesser og særlige talenter.

Samlingssal
Vores samlingssal er blevet indrettet på øverste etage i vores gamle bygning. Det er her, de vigtigste begivenheder i vores skoleliv finder sted: Informationsaftener, elevteater, gudstjenester, arrangementer for elever, lærere og forældre osv.

B

Ledsagelse af førsteklassesbørn til skole
Det giver god mening at ledsage førsteklassesbørn til skole i de første par uger af skoletiden. Du bør forklare dit barn skolevejen i detaljer (om muligt allerede inden skolestart), tage den samme, sikre (omvejs-)vej igen og igen, udpege farlige steder og øve korrekt adfærd i trafikken sammen med dit barn. Vejledningen slutter som regel ved skoleporten.

Rådgivning på vores skole
Rådgivning på vores skole foregår på forskellige måder. Eleverne får hjælp og tips i timerne og får feedback til det videre arbejde efter vurderinger af læringsmål. Forældrene kan få information efter behov i lærernes ugentlige konsultationstid eller på forældresamtaledagene. Vi kan også etablere kontakt til Caritas' rådgivningscenter og det regionale skolerådgivningscenter for Borken-distriktet.

Tilsyn uden for skoletiden
Vores elever er under opsyn fra det tidspunkt, hvor skolebusserne ankommer (fra ca. kl. 7.30). I tiden efter skoletid tilbydes børnepasning i OGS og ÜMI (se OGS, se ÜMI).

Frihed fra undervisning i skoletiden
Frihed fra undervisning i skoletiden er mulig, f.eks. i forbindelse med bryllupper, jubilæer, fødsler, dødsfald, alvorlig sygdom, religiøse helligdage og lignende. Anmodning skal sendes til klasselæreren eller skolelederen så tidligt som muligt, eller der skal aftales en tid.

Bevægelsesvenlig skole
Vores skole er blevet anerkendt som en "bevægelsesvenlig skole". Vi ved, at bevægelse og læring hænger sammen. Derfor lægger vi stor vægt på bevægelsespauser i timerne og legemuligheder i pauserne og om eftermiddagen. Vores skolegård er udstyret med mange motionsområder, klatrefaciliteter og legeområder. På den måde kan vi imødekomme elevernes trang til at bevæge sig.

C

Computer
Eleverne skal lære at bruge computere på en fornuftig måde og anvende de erhvervede færdigheder på en fornuftig og ansvarlig måde. Eleverne bruger læringsprogrammer til at træne inden for forskellige læringsområder. Computere med internetadgang er tilgængelige i vores computerrum. Vores skoles mediekoncept viser, hvad børnene skal have lært på computeren ved udgangen af grundskolen.

D

Dyskalkuli / dyskalkuli
Der er elever, som har særlige vanskeligheder inden for matematik. Hvis indlæringsvanskelighederne ikke kan afhjælpes med generelle støtteforanstaltninger (direkte i klassen eller i hjælpelektioner), organiseres yderligere støtte i samråd med forældrene, hvor det er muligt. Der kan også tilkaldes specialister uden for skolen (skolepsykologisk rådgivningscenter, terapeuter osv.). Oplysninger kan fås hos skolens ledelse.

E

Skoleindskrivning
Vores nye elever skal ikke ankomme til skolen uforberedte. Derfor organiserer vi arrangementer (delvist i samråd med de lokale daginstitutioner) længe før skolestart for at give information og gøre dem fortrolige, f.eks: Skoleindskrivning og "skoleindskrivningskursus" Kontakter og informationsudveksling med daginstitutionerne, besøg på vores skole af børnehavegrupperne, eftermiddag før sommerferien, hvor de kommende førsteklasser kan lære hinanden at kende.

Forældreinformation
En masse information gives via "SchoolFox". Vores hjemmeside giver også et overblik over skolens aktiviteter og datoer. Forældrene modtager en oversigt over datoer i begyndelsen af hvert halvår.

Forældresamråd
Forældresamråd finder sted to gange om året (efterår og forår). Forældre skal informere skolen inden kl. 7.50, hvis deres barn ikke kan deltage i undervisningen.

F

Specialundervisning
Specialundervisning bør være til gavn for alle elever. Den er med til at sikre, at alle børn får den bedst mulige støtte på deres præstationsniveau, også selv om de har indlæringsvanskeligheder. Den foregår i små grupper eller i klassen.

Förderverein
"Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau- Epe e.V." blev grundlagt i 1987 på initiativ af forældre. Den har sat sig som mål at fremme skolens pædagogiske arbejde med aktiviteter og økonomisk støtte. Siden skoleåret 2008/2009 har foreningen også overtaget sponsoratet af den åbne heldagsskole (OGS). Det årlige minimumskontingent er 12 euro, men der er ingen øvre grænse. Man kan også donere til foreningen uafhængigt af medlemskab. Hvis du vil være medlem af foreningen, bedes du kontakte skolens ledelse.

Frit arbejde
I de frie arbejdsfaser skal eleverne lære at vælge deres egne opgaver og selv være ansvarlige for at udføre dem. I de senere år har skolefester og donationer fra Förderverein flere gange gjort det muligt for os at købe nye materialer til det frie arbejde.

Hittegods
Alle hittegods afleveres i lærerværelset eller hos pedellen. Hvis vi ikke kan identificere dem, bliver de opbevaret i "hittegodskassen" (i den nederste korridor). To gange om skoleåret udstilles alle hittegodsgenstande. Derefter donerer vi det overskydende tøj til velgørenhed.

H

Lektier
Lektier er et supplement til arbejdet i skolen og bliver jævnligt givet og skrevet ned. Mængden af lektier og sværhedsgraden kan variere fra klasse til klasse. Børnene får ikke lektier for om fredagen. Hvis dit barn ikke er i stand til at lave lektierne selvstændigt, bedes du skrive en note om det i dit barns skoleplan. I OGS laves lektierne under opsyn; i ÜMI får børnene mulighed for at lave deres lektier under opsyn. Forældrene er stadig ansvarlige for at kontrollere, at lektierne er korrekte og fuldstændige.

Bernhard-Overberg-Schulens hjemmeside
Vores skole har sin egen hjemmeside, hvor vi kan give opdaterede oplysninger om vores skole. Ud over oplysninger om skolen er der også adgang til fotos og skemaer. Vi vil være meget glade for at modtage forslag til forbedringer.

I

Inklusion
Vi stræber efter at være en skole, hvor alle er vigtige, alle er velkomne, og mangfoldigheden blandt lærere, pædagoger, forældre og børn ses som en mulighed. Børn med særlige behov undervises også i fællestimer.

Integrationsmedarbejdere
Integrationsmedarbejdere/skoleassistenter støtter det enkelte barn i at klare sin skolehverdag.

K

Klasseudflugter/klasserejser
Vores elever tager på udflugt mindst en gang om året. Destinationerne er f.eks. zoologisk have i Rheine, Bentheim Slot eller Borken-distriktet. Nogle af 4. klasserne tager også på ture af flere dages varighed.

Klasselærere
Klasselærerne er vigtige referencepersoner for vores elever. Hver klasse har også en viceklasselærer, som træder til i tilfælde af sygdom og sørger for, at undervisningen fortsætter.

Klasseråd
I begyndelsen af hvert skoleår mødes klassens forældre til et klasserådsmøde. Her præsenteres undervisningens indhold, og klassens aktiviteter diskuteres (udflugter, klassefester osv.). Et godt samarbejde mellem hjem og skole er en vigtig forudsætning for optimal indlæring for alle børn.

L

Undervisnings- og læringsmaterialer
Undervisnings- og læringsmaterialer stilles i vid udstrækning til rådighed af skolen. De har til formål at sikre, at eleverne kan lære og forstå på forskellige måder. Nogle lærebøger skal betales af forældrene (lovkrav), og det nuværende forældrebidrag er 12 euro om året. Alle bøger skal være forsynet med et omslag og behandles med omhu.

Præstationsvurdering
Eleverne på vores skole forberedes langsomt på vurderingen af deres præstationer i skolen. I første og andet skoleår bliver elevernes præstationer beskrevet uden brug af karakterer. Ikke kun resultater, men også indsats og læringsfremskridt vurderes som præstationer. I 3. og 4. klasse gives der karakterer for læringsmålene i matematik og tysk. Vi aftaler præstationskravene på grundlag af vores skoleprogram og under hensyntagen til "kompetenceforventningerne" i NRW-læreplanerne for de enkelte fag på årsniveau.

Læringsværksted
Vores læringsværksted, som begyndte sit arbejde på Bernhard-Overberg-Schule i februar 1995, ser sig selv som en uddannelsesfacilitet for lærere fra vores egne og andre grundskoler i Gronau- og Epe-området. De aktuelle uddannelsesprogrammer kan findes på skolens hjemmeside.

Læsning
Selv i "mediealderen" ønsker vi at lokke eleverne til at læse. Vi tror på, at læsning også i fremtiden vil være en uundværlig kulturteknik. Frivillige giver os gang på gang værdifuld hjælp. I de senere år har vi oprettet et skolebibliotek, der er specielt rettet mod internetprogrammet "Antolin", som er tilgængeligt for alle elever, og som vi har kunnet købe mange medier til (også med hjælp fra Förderverein), f.eks. temakasser med faktabøger og læsekasser. Med jævne mellemrum arrangerer vores skole kampagnen "Teachers read aloud". Bogkasserne, som vi har kunnet købe med økonomisk støtte fra Förderverein, kan lånes af klasserne og er differentieret efter læseniveau. Indsatsen i skolen kan støttes betydeligt, hvis læsning også opmuntres derhjemme.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
Der er elever, som har særlige vanskeligheder med at lære at læse og stave. Hvis indlæringsvanskelighederne ikke kan afhjælpes gennem generelle støtteforanstaltninger (direkte i klassen eller i hjælpelektioner), vil yderligere støtte blive organiseret i samråd med forældrene, hvor det er muligt. Der kan også tilkaldes specialister uden for skolen (skolepsykologisk rådgivningscenter, terapeuter osv.). Oplysninger kan fås hos skolens ledelse.

O

OGS (åben heldagsskole)
Vores skole har været en "åben heldagsskole" siden 2008. Støtteforeningen overtog sponsoratet af det åbne heldagsprogram. Der er indrettet særlige lokaler til denne gruppe. Et team står til rådighed for vores elever efter skoletid indtil kl. 16 (indtil kl. 15 om fredagen), overvåger lektier, organiserer frokost og tilbyder forskellige aktiviteter. Forældre skal tilmelde deres barn eller børn til denne gruppe for et år ad gangen. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside eller fås hos skoleledelsen eller OGS-personalet.

P

Pausetilrettelæggelse
I pauserne har eleverne mulighed for at deltage i forskellige lege- og sportsaktiviteter. Vores skolegård er udstyret til børn. Børnene kan låne lege- og sportsudstyr i pauserne. Det gør det muligt at bruge pauserne på en pædagogisk meningsfuld måde. Vores skolegård giver mange muligheder for at bevæge sig og lege.

Frikvartershjælpere
Børnene i 3. klasse kan træne til at blive "frikvartershjælpere". Efter social træning og indøvelse af forskellige metoder kan de indsættes som mæglere i frikvartererne.

Partnerklasser
1. og 3. klasse og 2. og 4. klasse danner partnerklasser. I løbet af de første skoledage lærer de nye elever f.eks. skolebygningen og skolens procedurer at kende sammen med en mentor. I løbet af skoleåret følger flere fælles aktiviteter.

R

Cykelundervisning
Cykelundervisning starter i en tidlig alder, så børn kan blive sikre trafikanter. Fra det første skoleår deltager vores elever flere gange om året i undervisningen i "Ungdommens Trafikskole". En lastbil med en bred vifte af undervisningsmaterialer er parkeret i vores skolegård, og en trafikpædagog træner dem i trafiksikker adfærd. I fagtimerne forberedes børnene til cyklistprøven, som afsluttes med en praktisk færdselsprøve i 4. klasse. Denne træning finder sted i skolegården og i trafikken. Forældrenes støtte er afgørende for dette. Cyklerne bliver kontrolleret en gang om året i samarbejde med politiet.

Nedrykning til næste lavere klasse
Nedrykning til næste lavere klasse er nogle gange nyttigt og kan kræves af forældrene, hvis eleverne ikke er i stand til at deltage i timerne med succes. Hvis forældre og skole samarbejder til gavn for barnet, behøver intet barn at "blive tilbage"!

S

SchoolFox
SchoolFox er en app til smartphones og computere, som forældre og lærere kan bruge til at udveksle beskeder, billeder og dokumenter på vores skole. Børn kan meldes syge, og nødkontakter kan udveksles. Når nye børn begynder på vores skole, får forældrene loginoplysninger til SchoolFox.

Skoledistrikt

Skoledistrikterne for grundskolerne er blevet afskaffet. Forældre kan frit vælge deres grundskole. De har ret til at blive indskrevet på den grundskole, der ligger tættest på deres hjem.

Skolebibliotek
Der er et skolebibliotek ("Leseinsel") på skolen. Hver elev kan låne en bog alt efter interesse og læringsniveau. I de senere år har vi i stigende grad inkluderet bøger, der egner sig til internetprogrammet "Antolin", som børnene kan arbejde med i computerrummet.

Skolebus/taxa
Elever, der skal gå mere end 2 km til den nærmeste skole, bliver transporteret gratis med skolebus eller taxa. Befordringskort fås hos klasselæreren i begyndelsen af hvert skoleår.

Skolestartsfasen
I henhold til skoleloven omfatter skolestartsfasen 1. og 2. klasse. Den har til formål at tilbyde den størst mulige individuelle støtte til det enkelte barn. Varigheden af skolestartsfasen er 1-3 år. Hvert fjerde år arrangerer forældre, lærere, elever og personale fra OGS og ÜMI en skolefestival sammen. Så vidt muligt skal alle elever på vores skole opleve en skolefest i løbet af deres grundskoletid.

Skolegudstjenester
En gang om måneden afholdes der en økumenisk gudstjeneste for vores elever i vores samlingssal. De nye elever fejrer starten på deres skoleår med en ordets liturgi i den katolske kirke. I begyndelsen og slutningen af skoleåret afholdes der en gudstjeneste for alle elever i den katolske kirke. Vi fejrer afslutningsgudstjenesten for vores fjerdeklasser i den protestantiske kirke.

Skolekonference
Skolekonferencen på vores skole består af seks forældrerepræsentanter og seks lærerrepræsentanter. Under ledelse af skolelederen diskuterer og beslutter skolekonferencen vigtige spørgsmål vedrørende skolen og skolelivet.elevparlament Klasserepræsentanterne fra alle klasser og repræsentanterne fra OGS' elevråd mødes regelmæssigt med skolelederen i elevparlamentet. Her diskuteres bekymringer fra de enkelte klasser, og der tages hensyn til elevernes ønsker og forslag.

Skolebestyrelse
Klasserådsformændene for alle klasser mødes to gange om året (eller oftere, hvis det er nødvendigt), diskuterer spørgsmål vedrørende skolen og skolelivet og informeres om skoleforhold af skolens ledelse.

Skoleplanlægger
Siden skoleåret 2019/2020 er der indført en obligatorisk skoleplanlægger for alle børn. Denne skoleplanlægger opsummerer vigtige oplysninger og arrangementer på vores skole. Børnene skriver regelmæssigt deres lektier ned i dette hæfte. Omkostningerne dækkes delvist af forældrene og delvist af Förderverein.

Skoleprogram
Vores skole har videreudviklet sit skoleprogram i de seneste år. Vores skoleprogram beskriver de grundlæggende pædagogiske mål for vores skole, de veje, der fører til dem, og de procedurer, der overvåger og evaluerer opfyldelsen af disse mål. Med dette instrument til kommunikation og samarbejde inden for skolen ønsker vi først og fremmest at sikre kvaliteten af vores pædagogiske arbejde.

Skolepatruljer
Nogle frivillige forældre skiftes til at stå ved vejen foran skolens port og hjælpe børnene med at krydse vejen sikkert.
Sekretariat

Vores sekretær er Birgit Perrevort. Vores sekretariat er åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 7.45 til 12.00.

Sportsfestival
Hvert år arrangerer vores skole en sportsfestival. Her tilbydes bl.a. disciplinerne fra de nationale ungdomslege, og eleverne kan gennemføre individuelle præstationer til idrætsmærket.

Idrætsundervisning/ svømning
Idrætsundervisningen foregår i vores tilstødende idrætshal eller på vores sportsplads. Sportstøj er påkrævet. Der undervises i op til tre timers idræt om ugen. Vores elever bliver transporteret til svømmeundervisningen med bus. Klasserne deltager i svømmeundervisningen på skift (i 2. og 4. skoleår). Svømmemærker kan også erhverves her.

Lærernes konsultationstid
Alle lærere tilbyder konsultationstid. Der kan til enhver tid laves individuelle aftaler.

Timeplan
7.55: Skoledagen starter
1. Lektion: 8.00 til 8.45
2. lektion: 8.45 til 9.30 derefter 15 minutters pause og 10 minutters morgenmadspause
3. lektion: 9.55 til 10.30 Lektion: 9.55 til 10.40 10 minutters pause
4. Lektion: 10.50 til 11.35 10 minutters pause
5. Lektion: 11.45 til 12.30
6. lektion: 12.30 til 13.15

U

Overgangsrådgivning (til ungdomsuddannelser)
Efter grundskolen bør alle elever gå på den ungdomsuddannelse, som de er egnet til i forhold til deres indlæringsevne. Til denne beslutning tilbyder vi følgende rådgivningsservice til forældre til elever i fjerde klasse: Informationsaften for forældre i første halvdel af året, individuel rådgivning om overgangen før jul, mulighed for at diskutere halvårsrapporten og den deri indeholdte anbefaling til gymnasiet.

Übermittagsbetreuung
Forældreforeningen "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." blev grundlagt for arbejdende forældre, der har brug for børnepasning til deres børn. Denne forening tilbyder børnepasning til dit barn på Bernhard-Overberg-Schule Epe. ÜMI har åbent på alle skoledage fra mandag til fredag fra kl. 11.30 til 14.00 og nogle gange også i ferierne fra kl. 8.00 til 14.00. I dette tidsrum har børnene mulighed for at lave deres lektier i stille rum under opsyn af vores erfarne pædagoger, samt at lave håndarbejde, male, lege, ... Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside eller fås fra skolens ledelse eller ÜMI-personalet.

Ulykker på skolemorgener
I tilfælde af ulykker iværksættes førstehjælpsforanstaltninger straks, hvis det er nødvendigt. Der er førstehjælpsmateriale, en redningskasse til tandulykker og en båre i pedelrummet. I nødstilfælde tilkaldes ambulancen, og forældrene informeres med det samme. Hvis forældrene ikke kan nås, vil eleven blive ledsaget til hospitalet eller tandlægen af en lærer. Hvis et barn skal gå tidligt hjem på grund af kvalme eller lignende, skal han/hun hentes. De må ikke gå hjem alene.

Fag
Undervisningen omfatter tysk, almen studieforberedelse, matematik, engelsk, idræt, musik, kunst/tekstildesign, religionsundervisning og hjælpelektioner.

V

Sammenlignende test
Ud over læringsmålsevalueringerne gennemfører vi obligatoriske "sammenlignende test" i fagene tysk og matematik i 3. klasse på grundlag af et landsdækkende koncept (VERA). Resultaterne præsenteres for de deltagende udvalg.

Forfremmelse

Klasse-/forfremmelseskonferencen, som ledes af skolelederen og omfatter klassens lærere, træffer beslutning om forfremmelse. Alle børn, der forventes at kunne deltage med succes i undervisningen i den næste klasse, bliver også forfremmet (se udmeldelse).

Forsikring
Alle børn er forsikret af Unfallkasse NRW på (den direkte) vej til skole og i skolen. Der er også forsikringsdækning for skader på ejendom og tab af ejendele på skolen (garderobe). I tilfælde af skader kan forældrene få oplysninger på skolens kontor eller hos skolens ledelse.

Z

Karakterbøger
Eleverne i 1. og 2. klasse får deres karakterbøger uden karakterer i slutningen af skoleåret. Elever i 3. og 4. klasse modtager rapporter i slutningen af skoleperioden og i slutningen af skoleåret. Karakterbladene for 1. til 3. klasse indeholder oplysninger i form af et skema over udviklingen i arbejds- og socialadfærd samt læringsudvikling og præstation i fagene. Ud over karaktererne indeholder karakterbladet for 4. klasse også en begrundet anbefaling til gymnasiet i første halvdel af året. Rapporten ved afslutningen af grundskolen er en ren karakterrapport.

Cirkusprojekt
Hvert fjerde år arrangerer vores skole en projektuge om emnet "cirkus". En pædagogisk uddannet cirkusfamilie sætter et stort cirkustelt op, og børnene lærer alle mulige tricks. Ugen afsluttes med en stor forestilling.

Samarbejde med forældre
Vi stræber efter et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene til gavn for alle børn, der er betroet os. Forældrenes engagement kan berige skolelivet i særdeleshed og bør ikke begrænses til forældreaftener. Klasse- og skoleaktiviteter giver mange muligheder for forældreinvolvering.