Overberg fra A-Å

A-Z

Overberg fra A-Å

A

Gjeldende adresser/telefonnumre
Gjeldende adresser og telefonnumre er svært viktige for oss - spesielt i nødstilfeller. Vennligst informer skolen umiddelbart om eventuelle endringer.

"Trafikklyssystem"
Et "trafikklyssystem" brukes i alle klasser. Hvis barna ikke følger klassens og/eller skolens regler, blir de flyttet ned et nivå på trafikklyset. På denne måten blir det tydelig for barna hvorfor de, hvis de forstyrrer skoledagen flere ganger, kan bli nødt til å forlate klassen for å lære i et annet rom.

Stans/parkering foran skolens inngang
Vær oppmerksom på stoppforbudet. Stopping/parkering foran skoleportene og inngangen ved sykkelstativene utgjør en stor fare for elevene våre. Hvorfor? Hver bil hindrer barnas sikt over veien. I tillegg utgjør manøvrerende biler en fare for elevene. Vennligst ikke blokker oppkjørselen til beboerne. Sørg for at barna går ut av bilen på fortauet.

Antolin
"Antolin" er en internettjeneste (www.antolin.de) der elevene skal svare på spørsmål om en bok de har lest eller tekster fra leseboken. Klasselæreren registrerer barna og tildeler tilgangsdata. Deretter kan det også jobbes med programmet hjemme.

Studiegrupper
Studiegrupper opprettes med økonomisk støtte fra Förderverein for å fremme elevenes tilbøyeligheter, interesser og spesielle talenter.

Aula
Aulaen vår er innredet i andre etasje i den gamle bygningen. Det er her de viktigste arrangementene i skolens liv finner sted: Informasjonskvelder, elevteater, gudstjenester, arrangementer for elever, lærere og foreldre osv.

B

Følge førsteklassinger til skolen
Det er lurt å følge førsteklassinger til skolen de første skoleukene. Du bør forklare barnet skoleveien i detalj (om mulig allerede før skolestart), gå den samme, trygge ruten (omvei) om og om igjen, peke ut faremomenter og øve på riktig oppførsel i trafikken sammen med barnet. Veiledningen avsluttes vanligvis ved skoleporten.

Veiledning på skolen
Veiledningen på skolen foregår på ulike måter. Elevene får hjelp og tips i timene, og de får tilbakemeldinger for videre arbeid etter vurdering av læringsmålene. Foreldre kan få informasjon etter behov i lærernes ukentlige veiledningstimer eller på foreldresamtaledagene. Vi kan også formidle kontakt med Caritas-rådgivningssenteret og det regionale skolerådgivningssenteret i Borken.

Tilsyn utenfor skoletiden
Elevene våre har tilsyn fra skolebussene ankommer (fra ca. kl. 7.30). I tiden etter skoletid tilbys barnepass i OGS og ÜMI (se OGS, se ÜMI).

Permisjon/fritak fra undervisning i skoletiden
Det er mulig å få permisjon i skoletiden, f.eks. i forbindelse med bryllup, jubileer, fødsler, dødsfall, alvorlig sykdom, religiøse høytider og lignende. Vennligst send en forespørsel til klasselærer eller rektor så tidlig som mulig eller avtal en time.

Bevegelsesvennlig skole
Skolen vår er anerkjent som en "bevegelsesvennlig skole". Vi vet at bevegelse og læring henger sammen. Derfor legger vi stor vekt på bevegelsespauser i timene og lekemuligheter i friminuttene og på ettermiddagen. Skolegården vår er utstyrt med mange treningsområder, klatremuligheter og lekeområder. Dette gjør at vi kan imøtekomme elevenes bevegelsestrang.

C

Datamaskin
Elevene skal lære å bruke datamaskiner på en fornuftig måte og anvende tilegnede ferdigheter på en fornuftig og ansvarlig måte. Elevene bruker læringsprogrammer for å trene på ulike læringsområder. I datarommet vårt finnes det datamaskiner med Internett-tilgang. Skolens mediekonsept viser hva barna skal ha lært på datamaskinen ved slutten av grunnskolen.

D

Dyskalkuli / dyskalkuli
Det finnes elever som har spesielle vansker i matematikk. Hvis lærevanskene ikke kan avhjelpes med generelle støttetiltak (direkte i klassen eller i spesialundervisningen), organiseres ekstra støtte i samråd med foreldrene der det er mulig. Spesialister utenfor skolen kan også bli tilkalt (skolepsykologisk rådgivningssenter, terapeuter osv.). Informasjon kan fås fra skolens ledelse.

E

Skolestart
Våre nye elever skal ikke komme uforberedt til skolen. Derfor organiserer vi arrangementer (delvis i samråd med de lokale barnehagene) i god tid før skolestart for å informere og gjøre dem kjent med skolen, f.eks: Skoleregistrering og "skolestartkurs" Kontakt og informasjonsutveksling med barnehagene, besøk av barnehagegruppene på skolen vår, ettermiddag før sommerferien for at de kommende førsteklassingene skal bli kjent med hverandre.

Foreldreinformasjon
Mye informasjon gis via "SchoolFox". Hjemmesiden vår gir også en oversikt over skolens aktiviteter og datoer. Foreldrene får en oversikt over datoer i begynnelsen av hvert halvår.

Foreldremøter
Foreldremøter finner sted to ganger i året (høst og vår). Foreldre må gi beskjed til skolen innen kl. 7.50 hvis barnet ikke kan delta i undervisningen.

F

Spesialundervisning
Spesialundervisning skal komme alle elever til gode. Den bidrar til å sikre at alle barn får best mulig støtte på sitt prestasjonsnivå, selv om de har lærevansker. Den foregår i små grupper eller i klassen.

Förderverein
Förderverein der Bernhard-Overberg-Schule zu Gronau-Epe e.V. ble stiftet i 1987 på initiativ fra foreldre. Den har satt seg som mål å fremme skolens pedagogiske arbeid med aktiviteter og økonomisk støtte. Siden skoleåret 2008/2009 har foreningen også overtatt sponsingen av den åpne heldagsskolen (OGS). Den årlige medlemskontingenten er på minst 12 euro, uten noen øvre grense. Det er også mulig å donere til foreningen uavhengig av medlemskap. Hvis du ønsker å bli medlem av foreningen, kan du ta kontakt med skolens ledelse.

Fritt arbeid
I de frie arbeidsfasene skal elevene lære å velge sine egne oppgaver og ta ansvar for å løse dem selv. De siste årene har inntektene fra skolefestivalen og donasjoner fra Förderverein gjentatte ganger gjort det mulig for oss å kjøpe inn nytt materiell til fritt arbeid.

Hittegods
Alle hittegods leveres inn på personalrommet eller til vaktmesteren. Hvis vi ikke klarer å identifisere dem, oppbevares de i "hittegodskassen" (i nedre korridor). To ganger i skoleåret blir alle hittegodsgjenstander lagt ut på utstilling. Deretter donerer vi de resterende klærne til veldedige organisasjoner.

H

Lekser
Lekser er et supplement til skolearbeidet og blir regelmessig gitt og skrevet ned. Mengden lekser og vanskelighetsgraden kan variere fra klasse til klasse. Barna får ikke lekser på fredager. Hvis barnet ditt ikke er i stand til å gjøre leksene på egen hånd, ber vi deg skrive en merknad om dette i barnets kalender. I OGS gjøres leksene under tilsyn, i ÜMI får barna mulighet til å gjøre leksene under tilsyn. Foreldrene er fortsatt ansvarlige for å kontrollere at leksene er korrekte og fullstendige.

Bernhard-Overberg-Schule
Skolen vår har en egen hjemmeside der vi kan gi oppdatert informasjon om skolen vår. I tillegg til informasjon om skolen finner du også bilder og timeplaner. Vi tar gjerne imot forslag til forbedringer.

I

Inkludering
Vi ønsker å være en skole der alle er viktige og velkomne, og der mangfoldet blant lærere, pedagoger, foreldre og barn ses på som en mulighet. Barn med behov for spesialundervisning undervises også i fellestimer.

Integreringsmedarbeidere
Integreringsmedarbeidere/skoleassistenter støtter enkeltbarn i å mestre skolehverdagen.

K

Klasseutflukter/klasseturer
Elevene våre drar på utflukt minst én gang i året. Målet er blant annet dyrehagen i Rheine, slottet Bentheim eller bydelen Borken. Noen av klassene på 4. trinn drar også på flerdagsturer.

Klasselærere
Klasselærerne er viktige referansepersoner for elevene våre. Hver klasse har også en stedfortreder som vikarierer for klasselæreren ved sykdom og sørger for at undervisningen fortsetter.

Klasseråd
I begynnelsen av hvert skoleår møtes klassens foreldre til et klasserådsmøte. Her presenteres innholdet i undervisningen og klassens aktiviteter diskuteres (utflukter, klassefester osv.). Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for optimal læring for hvert enkelt barn.

L

Undervisningsmateriell og læremidler
Undervisningsmateriell og læremidler leveres i stor grad av skolen. De skal sikre at elevene kan lære og forstå på ulike måter. Noen lærebøker må betales av foreldrene (lovpålagt), og foreldrebetalingen er for tiden 12 euro per år. Alle bøker skal ha omslag og behandles med forsiktighet.

Prestasjonsvurdering
Elevene på skolen vår forberedes langsomt på vurderingen av skoleprestasjonene sine. I første og andre skoleår beskrives elevenes prestasjoner uten bruk av karakterer. Ikke bare resultater, men også innsats og læringsfremgang vurderes som prestasjoner. På 3. og 4. trinn gis det karakterer i kompetansemålene i matematikk og tysk. Vi fastsetter prestasjonskravene på grunnlag av skoleprogrammet vårt og tar hensyn til "kompetanseforventningene" i NRW-læreplanene for de enkelte fagene på årstrinnet.

Læringsverksted
Læringsverkstedet vårt, som startet sin virksomhet ved Bernhard-Overberg-Schule i februar 1995, ser på seg selv som et utdanningstilbud for lærere fra vår egen og andre grunnskoler i Gronau- og Epe-området. De aktuelle opplæringsprogrammene finner du på skolens hjemmeside.

Lesing
Selv i "mediealderen" ønsker vi å lokke elevene til å lese. Vi tror at lesing også i fremtiden vil være en uunnværlig kulturteknikk. Frivillige gir oss verdifull hjelp gang på gang. I løpet av de siste årene har vi opprettet et skolebibliotek som er spesielt tilpasset internettprogrammet "Antolin", som er tilgjengelig for alle elever, og som vi har kunnet kjøpe inn mange medier til (også med hjelp fra Förderverein), f.eks. temakasser med faktabøker og lesekasser. Med jevne mellomrom arrangerer skolen vår kampanjen "Teachers read aloud". Bokkassene, som vi kunne kjøpe inn med økonomisk støtte fra Förderverein, kan lånes ut til klassene og er differensiert etter lesenivå. Innsatsen på skolen kan støttes betydelig hvis lesing også oppmuntres hjemme.

Leserechterechtschreibschwäche (LRS)
Det finnes elever som har særlige vansker med å lære å lese og stave. Hvis lese- og stavevanskene ikke kan avhjelpes med generelle støttetiltak (direkte i klassen eller i spesialundervisningen), vil det om mulig bli organisert ekstra støtte i samråd med foreldrene. Det kan også være aktuelt å tilkalle spesialister utenfor skolen (skolepsykologisk rådgivningssenter, terapeuter osv.). Informasjon kan fås fra skolens ledelse.

O

OGS (åpen heldagsskole)
Skolen vår har vært en "åpen heldagsskole" siden 2008. Støtteforeningen overtok sponsingen av den åpne heldagsskolen. Det er innredet egne rom for denne gruppen. Et team følger elevene etter skoletid frem til kl. 16.00 (til kl. 15.00 på fredager), har tilsyn med lekser, organiserer lunsj og tilbyr ulike aktiviteter. Foreldre må melde barnet eller barna sine til denne gruppen for ett år av gangen. Ytterligere informasjon finner du på vår hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til skoleledelsen eller OGS-personalet.

P

Organisering av friminuttene
I friminuttene har elevene mulighet til å delta i ulike leke- og idrettsaktiviteter. Skolegården vår er tilrettelagt for barn. Barna kan låne leke- og sportsutstyr i friminuttene. Dette gjør at friminuttene kan brukes på en pedagogisk meningsfull måte. Skolegården vår byr på mange muligheter til å bevege seg og leke.

Friminutthjelpere
Barna i 3. klasse kan utdanne seg til "friminutthjelpere". Etter å ha fått sosial trening og øvd på ulike metoder, kan de brukes som formidlere i friminuttene.

Partnerklasser
1. og 3. trinn og 2. og 4. trinn danner partnerklasser. I løpet av de første skoledagene blir de nye elevene for eksempel kjent med skolebygningen og skolens rutiner sammen med en mentor. Deretter følger flere felles aktiviteter i løpet av skoleåret.

R

Sykkelopplæring
Sykkelopplæringen starter tidlig, slik at barna kan bli trygge trafikanter. Fra og med første skoleår deltar elevene våre i "Ungdommens trafikkskole" flere ganger i året. En lastebil med et stort utvalg opplæringsmateriell står parkert i skolegården, og en trafikklærer lærer dem å oppføre seg på en trafikksikker måte. I fagtimene forberedes barna på sykkelprøven, som avsluttes med en praktisk trafikkprøve i 4. klasse. Denne opplæringen foregår både i skolegården og i trafikken. Foreldrenes støtte er avgjørende for dette. Syklene blir kontrollert en gang i året i samarbeid med politiet.

Oppflytting til neste lavere klasse
Oppflytting til neste lavere klasse er noen ganger nyttig og kan kreves av foreldrene hvis elevene ikke klarer å delta i undervisningen. Hvis foreldre og skole samarbeider til barnets beste, trenger ingen barn å bli "hengende etter"!

S

SchoolFox
SchoolFox er en app for smarttelefoner og datamaskiner som foreldre og lærere kan bruke til å utveksle meldinger, bilder og dokumenter på skolen. Barn kan sykmeldes og nødkontakter kan utveksles. Når nye barn begynner på skolen, får foreldrene påloggingsinformasjon til SchoolFox.

Skolekrets

Skolekretsene for barneskolene er opphevet. Foreldrene står fritt til å velge barneskole. De har rett til å begynne på den grunnskolen som ligger nærmest der de bor.

Skolebibliotek
Det finnes et skolebibliotek ("Leseinsel") på skolen. Hver elev kan låne en bok alt etter interesse og læringsnivå. De siste årene har vi i økende grad tatt inn bøker som egner seg for internettprogrammet "Antolin", som barna kan arbeide med i datarommet.

Skolebuss/taxi
Elever som har mer enn 2 km til nærmeste skole, blir fraktet gratis med skolebuss eller taxi. Du kan få utlevert rettighetskort hos klasselæreren i begynnelsen av hvert skoleår.

Innskolingsfasen
I henhold til opplæringsloven omfatter innskolingsfasen år 1 og 2. Den skal gi størst mulig individuell støtte til hvert enkelt barn. Varigheten av skolestartfasen er 1-3 år. Hvert fjerde år arrangerer foreldre, lærere, elever og ansatte i OGS og ÜMI en skolefest sammen. Så langt det er mulig, skal alle elever på skolen vår få oppleve en skolefest i løpet av grunnskoletiden.

Skolegudstjenester
En gang i måneden arrangeres det en økumenisk gudstjeneste for elevene våre i aulaen. De nye elevene feirer skolestart med en ordgudstjeneste i den katolske kirken. I begynnelsen og slutten av skoleåret holdes det en gudstjeneste for alle elevene i den katolske kirken. Vi feirer avslutningsgudstjeneste for fjerdeklassingene i den protestantiske kirken.

Skolekonferanse
Skolekonferansen ved vår skole består av seks foreldrerepresentanter og seks lærerrepresentanter. Skolekonferansen, som ledes av rektor, diskuterer og fatter beslutninger i viktige saker som angår skolen og skolehverdagen.elevparlament Klasserepresentantene fra alle klasser og representantene fra OGS' elevråd møter regelmessig rektor i elevparlamentet. Her diskuteres saker som angår de enkelte klassene, og elevenes ønsker og forslag tas opp.

Elevråd
Klasserådslederne i alle klasser møtes to ganger i året (eller oftere ved behov), diskuterer saker som angår skolen og skolehverdagen, og blir informert om skolesaker av skoleledelsen.

Skoleplanlegger
Fra og med skoleåret 2019/2020 er det innført en obligatorisk skoleplanlegger for alle barn. Denne skoleplanleggeren oppsummerer viktig informasjon og arrangementer på skolen vår. Barna skriver regelmessig ned leksene sine i dette heftet. Kostnadene dekkes delvis av foreldrene og delvis av Förderverein.

Skoleprogram
Skolen vår har videreutviklet skoleprogrammet sitt de siste årene. Skoleprogrammet beskriver skolens grunnleggende pedagogiske mål, veien dit og prosedyrene for oppfølging og evaluering av måloppnåelsen. Med dette instrumentet for kommunikasjon og samarbeid på skolen ønsker vi først og fremst å sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet vårt.

Skolepatruljer
Noen frivillige foreldre bytter på å stå ved veien foran skoleporten og hjelpe barna med å krysse veien på en trygg måte.
Sekret
ariat
Vår sekretær er Birgit Perrevort. Sekretariatet er åpent mandager, tirsdager, onsdager og fredager fra kl. 7.45 til 12.00.

Idrettsfestival
Hvert år arrangerer skolen vår en idrettsfestival. Her tilbys blant annet grenene i de nasjonale ungdomslekene, og elevene kan fullføre individuelle prestasjoner for idrettsmerket.

Kroppsøving/svømming
Kroppsøvingsundervisningen foregår i vår tilstøtende idrettshall eller på idrettsplassen vår. Sportsklær er påkrevd. Det er inntil tre timer kroppsøving i uken. Elevene transporteres til svømmeundervisningen med buss. Klassene deltar i svømmeundervisningen vekselvis (i 2. og 4. skoleår). Svømmemerker kan også tas her.

Lærernes konsultasjonstid
Alle lærere tilbyr konsultasjonstid. Individuelle avtaler kan gjøres når som helst.

Timeplan
7.55: Start på skoledagen
1. Leksjon: 8.00 til 8.45
2. leksjon: 8.45 til 9.30, deretter 15 minutters pause og 10 minutters frokostpause
3. leksjon: 9.55 til 10.30 Leksjon: 9.55 til 10.40 10 minutters pause
4. Leksjon: 10.50 til 11.35 10 minutters pause
5. Leksjon:11.45 til 12.30
6. leksjon:12.30 til 13.15

U

Overgangsrådgivning (for videregående skoler)
Etter endt grunnskole bør alle elever begynne på den videregående skolen de er egnet for ut fra sine forutsetninger. Derfor tilbyr vi følgende rådgivningstjeneste for foreldre til elever i fjerde klasse: Informasjonskveld for foreldre i første halvår, individuell rådgivning om overgangen før jul, mulighet til å diskutere halvårsrapporten og anbefalingen for videregående skole som den inneholder.

Übermittagsbetreuung
Foreldreforeningen "Schülerbetreuung an der Overbergschule Epe e. V." ble stiftet for yrkesaktive foreldre som trenger barnepass for barna sine. Denne foreningen tilbyr barnepass for ditt barn på Bernhard-Overberg-Schule Epe. ÜMI er åpen på alle skoledager fra mandag til fredag fra kl. 11.30 til 14.00 og noen ganger også i feriene fra kl. 8.00 til 14.00. I dette tidsrommet har barna mulighet til å gjøre lekser i rolige rom under oppsyn av våre erfarne omsorgspersoner, samt til å lage håndarbeid, male, leke, ... Ytterligere informasjon finner du på vår hjemmeside eller kan få fra skoleledelsen eller ÜMI-personalet.

Ulykker på skolemorgener
I tilfelleulykker iverksettes førstehjelpstiltak umiddelbart om nødvendig. Det finnes førstehjelpsmateriell, en redningsboks for tannlegeulykker og en båre på vaktmesterrommet. I nødstilfeller tilkalles ambulanse, og foreldrene informeres umiddelbart. Hvis foreldrene ikke kan nås, følges eleven til sykehuset eller tannlegen av en lærer. Hvis et barn må gå hjem før tiden på grunn av kvalme eller lignende, må han/hun hentes. De kan ikke gå hjem alene.

Fag
Undervisningen omfatter tysk,allmennfag, matematikk, engelsk, kroppsøving, musikk, kunst/tekstildesign, religionsundervisning og spesialundervisning.

V

Sammenlignende prøver
I tillegg til læringsmålvurderingene gjennomfører vi obligatoriske "sammenlignende prøver" i fagene tysk og matematikk i 3. klasse på grunnlag av et landsomfattende konsept (VERA). Resultatene legges frem for medbestemmelsesutvalgene.

Opprykk

Klasse-/opprykkskonferansen, som ledes av rektor og inkluderer klassens lærere, tar avgjørelser om opprykk. Alle barn som forventes å kunne delta i undervisningen i neste klasse, rykker også opp (se uttak).

Forsikring
Alle barn er forsikret av Unfallkasse NRW på skoleveien og på skolen. Forsikringen dekker også materielle skader og tap av eiendeler på skolen (garderobe). I tilfelle skade kan foreldre få informasjon fra skolens kontor eller skoleledelsen.

Z

Vitnemål
Elevene på 1. og 2. trinn får vitnemål uten karakterer på slutten av skoleåret. Elevene på 3. og 4. trinn får vitnemål ved slutten av skoleåret og ved slutten av skoleåret. Vitnemålene for 1. til 3. trinn inneholder informasjon i form av en tabellrapport om utviklingen av arbeids- og sosial atferd samt læringsutvikling og prestasjoner i fagene. I tillegg til karakterene inneholder vitnemålene for 4. trinn også en begrunnet anbefaling til videregående skole i første halvår. Karakterutskriften ved slutten av grunnskolen er en ren karakterutskrift.

Sirkusprosjekt
Hvert fjerde år arrangerer skolen vår en prosjektuke med temaet "sirkus". En pedagogisk utdannet sirkusfamilie setter opp et stort sirkustelt, og barna lærer alle mulige triks. Uken avsluttes med en stor forestilling.

Foreldresamarbeid
Vi etterstreber et positivt og tillitsfullt samarbeid med foreldrene til beste for hvert enkelt barn som blir overlatt til oss. Foreldrenes engasjement kan berike skolehverdagen og bør ikke begrenses til foreldrekvelder. Klasse- og skoleaktiviteter gir mange muligheter for foreldremedvirkning.